สำหรับหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งคือ Washington Post
Another newspaper, the Washington Post

ก็แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตนชื่อ
made comments in their article called

กฎอัยการศึกในประเทศไทย เป็นเรื่องน่ากังวล
"Martial Law in Thailand is Worrisome

แต่ก็เสนอโอกาสสำหรับการทำความตกลง
But Offers an Opportunity for Accord".

โดย Washington Post ชี้ว่า
The Washington Post indicated that

การประกาศใข้กฎอัยการศึกเมื่อวันอังคารจะนับว่าเป็นการปฏิวัติอีกครั้งหรือไม่นั้น
whether or not the declaration of martial law on Tuesday will be regarded as another coup

ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่
at this time is uncertain

เพราะว่าพลเอก ประยุทธ์ ไม่ได้โค่นอำนาจรัฐบาลพลเรือนชุดปัจจุบัน
because General Prayuth did not eliminate the current government.

แต่ถ้าหากเจตนาของกองทัพบก คือเพื่อการช่วยให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลประสบความสำเร็จ
But if the intent of the armed forces is for helping the anti-government group to succeed

ในการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้ว
in establishing a non-elected government

เหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริง
this event will truly be regarded as a coup

และสมควรจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรง
and should provoke a severe response

ทั้งจากสหรัฐ และจากประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ ด้วย
from both the US and other democratic countries.

สำหรับหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งคือ Washington Post ก็แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตนชื่อ กฎอัยการศึกในประเทศไทย เป็นเรื่องน่ากังวล แต่ก็เสนอโอกาสสำหรับการทำความตกลง โดย Washington Post ชี้ว่า การประกาศใข้กฎอัยการศึกเมื่อวันอังคาร จะนับว่าเป็นการปฏิวัติอีกครั้งหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ เพราะว่าพลเอก ประยุทธ์ ไม่ได้โค่นอำนาจรัฐบาลพลเรือนชุดปัจจุบัน แต่ถ้าหากเจตนาของกองทัพบก คือเพื่อการช่วยให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลประสบความสำเร็จ ในการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้ว เหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริง และสมควรจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรง ทั้งจากสหรัฐ และจากประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ ด้วย

การจัดตั้ง - setting up ; establishing
โค่นอำนาจ - [to] eliminate ; remove ; oust
เจตนา - purpose; intent
ปฏิกิริยาตอบโต้ - resonse; reaction
อย่างแท้จริง - actually ; truly

Back...