ส่วนหนังสือพิมพ์อีกฉบับคือ Wall Street Journal
As for another newspaper, The Wall Street Journal,

ก็แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตนชื่อ
commented in their editorial called

การปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทย
"Another Coup in Thailand"

โดยอ้างว่าไม่มีเหตุผลสมควรในการกล่าวอ้างเรื่องความสงบสุข
by claiming that there's no justification for citing matters of peace

และความปลอดภัยของสาธารณชน
and safety of the public

สำหรับการประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้
in announcing martial law at this time,

และว่าหากมีสูญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
and that if a political vacuum occurs in Bangkok,

เรื่องนี้ก็เป็นผลมาจากกองทัพบก
this will be the result of the army

และสถาบันต่างๆ ซึ่งควบคุมโดยกลุ่มคนชั้นนำในสังคมไทยนั่นเอง
and the institutions who control the leaders of Thai society.

ส่วนหนังสือพิมพ์อีกฉบับคือ Wall Street Journal ก็แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตนชื่อ การปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทย โดยอ้างว่าไม่มีเหตุผลสมควรในการกล่าวอ้างเรื่องความสงบสุข และความปลอดภัยของสาธารณชน สำหรับการประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ และว่าหากมีสูญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เรื่องนี้ก็เป็นผลมาจากกองทัพบก และสถาบันต่างๆ ซึ่งควบคุมโดยกลุ่มคนชั้นนำในสังคมไทยนั่นเอง

กองทัพบก - army; ground forces
สังคม - society
สาธารณชน - public ; community
สูญญากาศ - vacuum

Back...