หนังสือพิมพ์ New York Times แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตนด้วยว่า
The New York Times commented further in their editorial that

รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา
President Obama's government

ควรแสดงท่าทีให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นอย่างชัดเจน
should clearly show General Prayuth Chan-ocha

ว่าสหรัฐไม่สนับสนุนการกระทำครั้งนี้
that the US does not support his actions

และควรคืนอำนาจการปกครองให้กับพลเรือนโดยทันทีผ่านการเลือกตั้ง
and should return power to the citizens by holding immediate elections

และว่าการทำรัฐประหารของกองทัพ
and that the Army's coup d'etat

จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจและประชาธิปไตยของไทยอ่อนแอลง
will cause Thailand's economy and democracy to weaken further.

หนังสือพิมพ์ New York Times แสดงความเห็นในบทบรรณาธิการของตนด้วยว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา ควรแสดงท่าทีให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นอย่างชัดเจน ว่าสหรัฐไม่สนับสนุนการกระทำครั้งนี้ และควรคืนอำนาจการปกครองให้กับพลเรือนโดยทันทีผ่านการเลือกตั้ง และว่าการทำรัฐประหารของกองทัพ จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจและประชาธิปไตยของไทยอ่อนแอลง

การกระทำ - act; action
การปกครอง - administration ; rule ; government
ประธานาธิบดี - President
รัฐประหาร - coup d'etat
แสดงท่าที - [to] act ; behave

Back...