บทบรรณาธิการของ New York Times อ่านคำพูดของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
The New York Times editorial referenced a speech of General Prayuth Chan-ocha

ว่าต้องการปกป้องประเทศจากการปะทะอย่างรุนแรง
that he must protect the country from violent clashes

ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล
between groups who support and are against the government.

แต่ New York Times ก่อตั้งคำถามว่า
But the New York Times questioned that

ผู้บัญชาการทหารบกของไทย ไม่ได้ระบุว่าจะทำอย่างไร
the Thai Army Commander in Chief didn't specify how

เพื่อให้เกิดการประนีประนอมทางการเมืองขึ้น
he will bring about political compromise

หรือว่าจะคืนอำนาจการควบคุมให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อใด
or when he would return control to an elected government,

และว่าการเข้าแทรกแซงของกองทัพครั้งนี้
and that army intervention at this time

เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาล อยู่ในปัจจุบัน
is of benefit to the group currently protesting against the government.

บทบรรณาธิการของ New York Times อ่านคำพูดของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าต้องการปกป้องประเทศจากการปะทะอย่างรุนแรง ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล แต่ New York Times ก่อตั้งคำถามว่า ผู้บัญชาการทหารบกของไทย ไม่ได้ระบุว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้เกิดการประนีประนอมทางการเมืองขึ้น หรือว่าจะคืนอำนาจการควบคุมให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อใด และว่าการเข้าแทรกแซงของกองทัพครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาล อยู่ในปัจจุบัน

การควบคุม - control
การประนีประนอม - compromise
การปะทะ - clash; conflict
การเลือกตั้ง - election
เข้าแทรกแซง - [to] take part
ต่อต้าน - to resist, to go or be against
ทางการเมือง - political
ปกป้อง - to protect
ประท้วง - to protest
เป็นประโยชน์ - [to] benefit ; be beneficial
ผู้บัญชาการทหารบก - Army Commander in Chief
พลเอก - General
รัฐบาล - government
สนับสนุน - to support
อำนาจ - power; authority

Back...