บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ New York Times
New York Times editorial

ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคมซึ่งใช้ชื่อว่า
May 20th edition, under the name

กองทัพเข้ายึดครองประเทศไทยอีกครั้ง แสดงความเห็นว่า
"The Military, Again, Takes Over in Thailand" comments that

การประกาศใช้ กฎอัยการศึกของกองทัพ เมื่อเช้ามืดวันอังคาร
the Army's announcement to invoke martial law on Tuesday at daybreak

ภายใต้ข้ออ้าง เรื่องการฟื้นฟูความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น
under the justification of restoring peace and order

เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้น่าลำบากใจ
is the most recent event to cause worry

ซึ่งจะยิ่งบั่นทอนเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของประเทศไทย
which will further undermine the economy and democracy of Thailand.

โดยนังสือพิมพ์ New York Times ถึงกับระบุว่า
The New York Times indicates that

คงเป็นเรื่องยากที่จะเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างอื่น นอกจากการปฏิวัติ
it's difficult to call this event something else other than a coup.

บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ New York Times ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคมซึ่งใช้ชื่อว่า กองทัพเข้ายึดครองประเทศไทยอีกครั้ง แสดงความเห็นว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึกของกองทัพ เมื่อเช้ามืดวันอังคาร ภายใต้ข้ออ้างเรื่องการฟื้นฟูความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้น่าลำบากใจ ซึ่งจะยิ่งบั่นทอนเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยนังสือพิมพ์ New York Times ถึงกับระบุว่า คงเป็นเรื่องยากที่จะเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างอื่น นอกจากการปฏิวัติ

กฎอัยการศึก - martial law
กองทัพ - armed forces
การปฏิวัติ - revolution
การประกาศ - announcement
การฟื้นฟู - restoration
ข้ออ้าง - excuse; justification; pretext
เข้ายึดครอง - [to] seize ; capture
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - order (everything in place)
บทบรรณาธิการ - editorial
บั่นทอน - to cut down; undermine
ประชาธิปไตย - democracy
พฤษภาคม - May
ลำบากใจ - [is] worried; depressed; distressed
เศรษฐกิจ - economy; economic affairs
เหตุการณ์ - event; incident

Back...