เวลานี้เครื่องบินและเรือจากหลายประเทศ
At this time, airplanes and ships from many countries

กำลังช่วยกันค้นหาบริเวณที่มีรายงานว่า
are helping to seach the area where there was a report of

พบวัตถุอย่างน้อยสองชิ้นลอยอยู่กลางทะเล
finding at least 2 objects floating in the sea

ห่างจากชายฝั่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ราว 2,500 กิโลเมตร
around 2,500 kilometers southwest of Australia.

ขณะเดียวกัน กองทัพเรือสหรัฐก็ได้ส่งเครื่องตรวจหากล่องดำ
Meanwhile the US Navy sent a black box locator

ไปช่วยในการค้นหาเครื่องบินที่สูญหายไปด้วย
to help in searching for the missing airplane as well,

โดยระบุว่าเครื่องที่เรียกว่า Towed Pinger Locator นี้
specifying that this device called a Towed Pinger Locator

สามารถตรวจพบกล่องดำของเครื่องบิน
is able to find an airplane's black box

ได้ในความลึกราว 6,100 เมตรใต้ทะเล
at a depth of around 6,100 meters under the sea.

เวลานี้เครื่องบินและเรือจากหลายประเทศกำลังช่วยกันค้นหาบริเวณที่มีรายงานว่าพบวัตถุอย่างน้อยสองชิ้นลอยอยู่กลางทะเล ห่างจากชายฝั่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ราว 2,500 กิโลเมตร

ขณะเดียวกัน กองทัพเรือสหรัฐก็ได้ส่งเครื่องตรวจหากล่องดำ ไปช่วยในการค้นหาเครื่องบินที่สูญหายไปด้วย โดยระบุว่าเครื่องที่เรียกว่า Towed Pinger Locator นี้ สามารถตรวจพบกล่องดำของเครื่องบิน ได้ในความลึกราว 6,100 เมตรใต้ทะเล

กล่องดำ - black box
กองทัพเรือสหรัฐ - the US Navy
ขณะเดียวกัน - meanwhile
ชายฝั่ง - shore; coastline
ความลึก - depth
ตรวจหา - to search for
ตะวันตกเฉียงใต้ - southwest
รายงาน - to report (a piece of news)
วัตถุ - object; stuff; material
สูญหาย - to vanish or disappear
อย่างน้อย - at least

Back...