อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ Inmarsat ผู้นี้ชี้ว่า
However, this Inmarsat executive indicated that

แม้ทั่วโลกจะเชื่อว่าเที่ยวบิน MH370 ลำนี้
although it's a worldwide belief that flight MH370

ตกในบริเวณมหาสมุทรอินเดียจริง
actually fell into the Indian Ocean,

แต่ยังไม่มีใครสามารถระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนได้
nobody is able to specify the exact geographical coordinates.

คุณ Chris McLaughlin กล่าวว่าทางบริษัท Inmarsat
Chris McLaughlin said that Inmarsat

ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนถึงจุดที่เครื่องบินตก
is still unable to definitely confirm the point where the airplane fell.

เพียงแต่สามารถบอกได้ว่าเป็นแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดีย
They can only say it's in the southern part of the Indian Ocean.

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ Inmarsat ผู้นี้ชี้ว่าแม้ทั่วโลกจะเชื่อว่าเที่ยวบิน MH370 ลำนี้ตกในบริเวณมหาสมุทรอินเดียจริง แต่ยังไม่มีใครสามารถระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนได้ คุณ Chris McLaughlin กล่าวว่า ทางบริษัท Inmarsat ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนถึงจุดที่เครื่องบินตก เพียงแต่สามารถบอกได้ว่าเป็นแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดีย

ทางภูมิศาสตร์ - geographical
พิกัด - coordinates
เพียง - only
ยืนยัน - to insist, confirm
สามารถ - can; be able to
อย่างไรก็ตาม - anyhow; anyway; however

Back...