นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Najib Razak
Malaysian Prime Minister Najib Razak

กล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้โดยสาร
expressed sorrow for passengers' relatives

และพนักงานบนเครื่องบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH370
as well as employees on Malaysia Airlines flight MH370

ขณะที่แจ้งว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในทะเลแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดีย
while informing that the airplane fell into the sea in the southern area of the Indian Ocean,

ห่างไกลจากเมือง Perth ของออสเตรเลียไปทางตะวันตก
far to the west of Perth, Austrailia.

นายกรัฐมนตรี Najib Razak ระบุว่าข้อมูลล่าสุดนี้ได้มาจาก
Prime Minister Najib Razak stated this latest information comes from

บริษัทดาวเทียมของอังกฤษที่ชื่อว่า Inmarsat
the English satellite company Inmarsat

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเที่ยวบิน MH370
who showed that flight MH370

น่าจะพุ่งกระทบพื้นน้ำในบริเวณดังกล่าว
most likely crashed into this part of the ocean.

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Najib Razak กล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้โดยสาร และพนักงานบนเครื่องบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH370 ขณะที่แจ้งว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในทะเลแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดีย ห่างไกลจากเมือง Perth ของออสเตรเลียไปทางตะวันตก นายกรัฐมนตรี Najib Razak ระบุว่าข้อมูลล่าสุดนี้ได้มาจากบริษัทดาวเทียมของอังกฤษที่ชื่อว่า Inmarsat ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเที่ยวบิน MH370 น่าจะพุ่งกระทบพื้นน้ำในบริเวณดังกล่าว

กระทบ - to strike against or collide with, to crash
ข้อมูล - data; information
ความเสียใจ - condolences; sorry
แจ้ง - to notify
ญาติพี่น้อง - relatives
ดังกล่าว - as previously stated
ดาวเทียม - satellite
แถบ - area; zone
เที่ยวบิน - flight
นายกรัฐมนตรี - Prime Minister
บริษัท - business
บริเวณ - area
ผู้โดยสาร - passenger
พนักงาน - employee
พื้นน้ำ - surface of the water
พุ่ง - to hurl; move at a high speed
มหาสมุทร - ocean
ระบุ - to specify
ล่าสุด - latest; most recent
ลำ - classifier for airplanes
แสดง - demonstrate; show; or display
แสดงให้เห็น - to demonstrate; show
ห่างไกล - remote; distant
อังกฤษ - England

Back...