ที่นักวิชาการผู้นี้เป็นห่วงก็คือ
What worries this scholar is

การเชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้ ส่งผลกระทบโดยตรง
believing these rumors directly impacts

ต่อการรักษาสุขภาพของคนเรา
our health care.

มีคนที่เชื่อ คำเล่าลือ 37%
There are 37% of people who believe these rumors

ที่ไปรับการตรวจร่างกายเป็นประจำ
who regularly receive physicals,

ซึ่งน้อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งอยู่ที่ 48%
which is less than the common rate of 48%.

และคนที่เชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้
And people who believe these rumors

มักจะรับประทาน วิตามิน และยาเสริมอาหารเป็นประจำด้วย
often take vitamins and food supplements regularly as well.

อาจารย์ Eric บอกว่า เราจะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์
Professor Eric said that we need to increase health and scientific information

ให้เป็นที่ทราบต่อประชาชน เพราะคิดว่า
for the public, because he feels that

การมีความคิด เป็นวิทยาศาสตร์นั้น
scientific thinking

ไม่ใช่วิธีที่จะมองโลกได้ยังไงใด หรือไม่ใช่รู้ได้ โดยปฏิภาณ
is not a very intuitive way to see the world.

ที่นักวิชาการผู้นี้เป็นห่วงก็คือ การเชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้ ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการรักษาสุขภาพของคนเรา มีคนที่เชื่อ คำเล่าลือ 37% ที่ไปรับการตรวจร่างกายเป็นประจำ ซึ่งน้อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งอยู่ที่ 48% และคนที่เชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้ มักจะรับประทาน วิตามิน และยาเสริมอาหารเป็นประจำด้วย

อาจารย์ Eric บอกว่า เราจะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ทราบต่อประชาชน เพราะคิดว่า การมีความคิด เป็นวิทยาศาสตร์นั้น ไม่ใช่วิธีที่จะมองโลกได้ยังไงใด หรือไม่ใช่รู้ได้ โดยปฏิภาณ

การตรวจร่างกาย - a physical (examination)
ข้อมูล - data; information
โดยตรง - directly
ปฏิภาณ - wit; quickness of mind; wisdom
เป็นประจำ - regularly
รับประทาน - to eat
เล่าลือ - [is] rumored; to rumor
วิทยาศาสตร์ - science
ส่งผลกระทบ - to impact

Back...