แม้ว่าผู้ที่บอกว่าเชื่อเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเหล่านี้
Although the people who said they believe these conspiracies

จะมีการศึกษาน้อยกว่า
have less education,

มีฐานะยากจนกว่า และส่วนใหญ่มักจะเป็นชนกลุ่มน้อย
are poorer and most often are minorities,

อาจารย์ Eric บอกว่าคนเหล่านี้
Professor Eric said that these people

สนใจกับการรักษาสุขภาพ
are interested in health care.

เพียงแต่ประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัย บริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
However the topics of health, related businesses

และสถาบันต่างๆ ของรัฐบาล มีความสลับซับซ้อน
and government institutions are complex

และต่างก็มีเป้าหมาย และความจูงใจที่ต่างกัน
with different objectives and motivations.

เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยาก สำหรับคนทั่วๆไป จะเข้าใจได้
Therefore it's a difficult issue for people in general to understand.

แม้ว่าผู้ที่บอกว่าเชื่อเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเหล่านี้ จะมีการศึกษาน้อยกว่า มีฐานะยากจนกว่า และส่วนใหญ่มักจะเป็นชนกลุ่มน้อย อาจารย์ Eric บอกว่าคนเหล่านี้ สนใจกับการรักษาสุขภาพ เพียงแต่ประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัย บริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสถาบันต่างๆ ของรัฐบาล มีความสลับซับซ้อน และต่างก็มีเป้าหมาย และความจูงใจที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยาก สำหรับคนทั่วๆไป จะเข้าใจได้

การรักษาสุขภาพ - health care
การศึกษา - education; study
ความจูงใจ - persuasion; motivation
ความสลับซับซ้อน - complexity
ชนกลุ่มน้อย - minority (group of people)
ฐานะ - status; position
ประเด็น - the topic; the point at issue
เป้าหมาย - objective; goal
เพียงแต่ - however; rather
ยากจน - destitute, penniless, poor
สถาบัน - institute; instution
ส่วนใหญ่ - majority
อนามัย - health; hygiene

Back...