อีกสามเรื่องที่ผลการสำรวจระบุว่า
Another 3 issues resulting from the survey that

มีผู้ให้ความเชื่อถือราวๆ 12%
around 12% of people give credence to

คือเรื่องที่ว่า CIA หรือองค์การข่าวกรองกลางของสหรัฐ
are the story that the CIA (or the US Central Intelligence Agency)

จงใจทำให้คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา
intentionally gave African Americans

ติดเชื้อ ไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์
the HIV virus which causes AIDS,

ส่วนอาหารที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม
genetically engineered foods

เป็นผลของการสมรู้ร่วมคิดที่จะลดประชากรโลก
are the result of a conspiracy to reduce the world population,

และสุดท้ายบริษัทธุรกิจใช้น้ำ
and finally businesses use water

ที่ผสมสาร Fluoride เพื่อปกปิดมลพิษ
mixed with the chemical fluoride to cover up pollution.

อีกสามเรื่องที่ผลการสำรวจระบุว่า มีผู้ให้ความเชื่อถือราวๆ 12% คือเรื่องที่ว่า CIA หรือองค์การข่าวกรองกลางของสหรัฐ จงใจทำให้คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ติดเชื้อ ไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ ส่วนอาหารที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม เป็นผลของการสมรู้ร่วมคิดที่จะลดประชากรโลก และสุดท้ายบริษัทธุรกิจใช้น้ำ ที่ผสมสาร Fluoride เพื่อปกปิดมลพิษ

กระบวนการ - procedure; process
การสมรู้ร่วมคิด - conspiracy; collaboration
ข่าวกรอง - intelligence; information
ความเชื่อถือ - trust; faith
เชื้อสาย - lineage; ancestry
ติดเชื้อ - [to] infect with; catch a disease
ปกปิด - to conceal; hide; cover up
ประชากร - population
ผสม - to mix; blend
พันธุวิศวกรรม - genetic engineering
มลพิษ - pollution
สหรัฐ - the United States
สาร - a chemical substance
องค์การ - agency; organization

Back...