ผลการสอบถามแสดงให้เห็นว่า ครึ่งหนึ่งของคนอเมริกัน เชื่อเรื่องที่สร้างขึ้นมา
The results of the inquiry show that half of Americans believe made up stories.

อย่างน้อยก็หนึ่งเรื่องขึ้นไป
At least one story

ที่มีคนเชื่อมากที่สุดคือ
that people believe the most is

หนึ่งในสามของผู้ตอบ แบบสอบถามเชื่อว่า
one in 3 questionnaire respondants thought that

องค์การอาหารและยาของสหรัฐ
the US Food and Drug Administration

จงใจเก็บการบำบัดรักษาโรกมะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติเป็นความลับ
purposely keeps natural cancer treatments secret

เพราะได้รับความกดดันจากผู้ผลิตและขายยา
because of pressure from drug manufacturers and sellers.

ขณะเดียวกัน 20% ของผู้ร่วมการสำรวจเชื่อว่า
While at the same time 20% of survey participants believe that

โทรศัพท์มือถือทำให้เป็นมะเร็งได้
mobile phones can cause cancer

และบริษัทธุรกิจใหญ่ๆ ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลแตะต้องแก้ไขเรื่องนี้
and big businesses don't want government officials to touch this problem.

และอีก 20% คิดว่า แพทย์และรัฐบาลคบคิดกันฉีดวัคซีนให้กับเด็ก
And another 20% think that doctors and the government conspire to vaccinate children

แม้จะรู้ว่าจะทำให้เด็กเป็นโรค Autism
even though they know that it will give them autism.

ผลการสอบถามแสดงให้เห็นว่า ครึ่งหนึ่งของคนอเมริกัน เชื่อเรื่องที่สร้างขึ้นมา อย่างน้อยก็หนึ่งเรื่องขึ้นไป ที่มีคนเชื่อมากที่สุดคือ หนึ่งในสามของผู้ตอบ แบบสอบถามเชื่อว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐ จงใจเก็บการบำบัดรักษาโรกมะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติเป็นความลับ เพราะได้รับความกดดันจากผู้ผลิตและขายยา ขณะเดียวกัน 20% ของผู้ร่วมการสำรวจเชื่อว่า โทรศัพท์มือถือทำให้เป็นมะเร็งได้ และบริษัทธุรกิจใหญ่ๆ ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลแตะต้องแก้ไขเรื่องนี้ และอีก 20% คิดว่า แพทย์และรัฐบาลคบคิดกันฉีดวัคซีนให้กับเด็ก แม้จะรู้ว่าจะทำให้เด็กเป็นโรค Autism

การสอบถาม - inquiry
การสำรวจ - survey; examination
แก้ไข - to correct
ขณะเดียวกัน - at the same time; meanwhile
คบคิด - to conspire
ความกดดัน - pressure
ความลับ - a secret
จงใจ - intend
เจ้าหน้าที่ - officer; official
ฉีดวัคซีน - vaccinate
แตะต้อง - to touch
โทรศัพท์มือถือ - mobile phone
ธรรมชาติ - natural
ธุรกิจ - business; business deal
บริษัท - business
แบบสอบถาม - questionnaire
ผู้ผลิต - producer; manufacturer
ผู้ร่วม - participant
แพทย์ - medical doctor; physician
รัฐบาล - government
โรกมะเร็ง - cancer
แสดงให้เห็น - to demonstrate; show
องค์การอาหารและยาของสหรัฐ - the US Food and Drug Administration
อย่างน้อย - at least

Back...