อาจารย์ Eric Oliver ซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัย Chicago
Professor Eric Oliver who teaches political science at the University of Chicago

กำลังศึกษาเรื่องการสร้างเรื่องทางการเมือง
was studying fabricated political issues,

หรือ Political Conspiracies
or political conspiracies,

เมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่า
when he realized that

หลายเรื่องที่ได้รับฟังนั้น เกี่ยวโยงกับการบำบัดรักษาตัวทางการแพทย์ด้วย
many of these issues were also connected to medical care.

นักวิชาการผู้นี้เลยสรุปการสร้างเรื่องทางการแพทย์ ที่มีคนพูดถึงบ่อยๆ หกเรื่องด้วยกัน
This academic took the 6 most talked about medical conspiracies,

และออกไปสอบถามความคิดเห็นของผู้คนมากกว่า 1300 คน
and went out to ask the opinions of more than 1300 people

ว่าเชื่อเรื่องในบาง
which stories they believed.

อาจารย์ Eric Oliver ซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัย Chicago กำลังศึกษาเรื่องการสร้างเรื่องทางการเมือง หรือ Political Conspiracies เมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่า หลายเรื่องที่ได้รับฟังนั้น เกี่ยวโยงกับการบำบัดรักษาตัวทางการแพทย์ด้วย นักวิชาการผู้นี้เลยสรุปการสร้างเรื่องทางการแพทย์ ที่มีคนพูดถึงบ่อยๆ หกเรื่องด้วยกัน และออกไปสอบถามความคิดเห็นของผู้คนมากกว่า 1300 คน ว่าเชื่อเรื่องในบาง

การบำบัดรักษา - care; treatment
การสร้างเรื่อง - creating a story; conspiracy
กำลังศึกษา - studying
เกี่ยวโยง - connect; affect; involve
ความเข้าใจ - understanding; comprehension
ความคิดเห็น - idea; opinion
ทางการแพทย์ - medical
ทางการเมือง - politcal
นักวิชาการ - scholar; academic
มหาวิทยาลัย - university
รัฐศาสตร์ - political science
เรื่อง - about, concerning; account, story
วิชา - [of study] a subject; branch of study
สรุป - to summerize
สอบถาม - to enquire; question
อาจารย์ - teacher; professor

Back...