Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ผลการสำรวจระบุว่า ครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันเชื่อคำเล่าลือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บว่าเป็นผลของการคบคิดให้ร้ายประชาชนโดยธุรกิจและรัฐบาล

อาจารย์ Eric Oliver ซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัย Chicago กำลังศึกษาเรื่องการสร้างเรื่องทางการเมือง หรือ Political Conspiracies เมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่า หลายเรื่องที่ได้รับฟังนั้น เกี่ยวโยงกับการบำบัดรักษาตัวทางการแพทย์ด้วย นักวิชาการผู้นี้เลยสรุปการสร้างเรื่องทางการแพทย์ ที่มีคนพูดถึงบ่อยๆ หกเรื่องด้วยกัน และออกไปสอบถามความคิดเห็นของผู้คนมากกว่า 1300 คน ว่าเชื่อเรื่องในบาง study 1

ผลการสอบถามแสดงให้เห็นว่า ครึ่งหนึ่งของคนอเมริกัน เชื่อเรื่องที่สร้างขึ้นมา อย่างน้อยก็หนึ่งเรื่องขึ้นไป ที่มีคนเชื่อมากที่สุดคือ หนึ่งในสามของผู้ตอบ แบบสอบถามเชื่อว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐ จงใจเก็บการบำบัดรักษาโรกมะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติเป็นความลับ เพราะได้รับความกดดันจากผู้ผลิตและขายยา ขณะเดียวกัน 20% ของผู้ร่วมการสำรวจเชื่อว่า โทรศัพท์มือถือทำให้เป็นมะเร็งได้ และบริษัทธุรกิจใหญ่ๆ ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลแตะต้องแก้ไขเรื่องนี้ และอีก 20% คิดว่า แพทย์และรัฐบาลคบคิดกันฉีดวัคซีนให้กับเด็ก แม้จะรู้ว่าจะทำให้เด็กเป็นโรค Autism study 2

อีกสามเรื่องที่ผลการสำรวจระบุว่า มีผู้ให้ความเชื่อถือราวๆ 12% คือเรื่องที่ว่า CIA หรือองค์การข่าวกรองกลางของสหรัฐ จงใจทำให้คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ติดเชื้อ ไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ ส่วนอาหารที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม เป็นผลของการสมรู้ร่วมคิดที่จะลดประชากรโลก และสุดท้ายบริษัทธุรกิจใช้น้ำ ที่ผสมสาร Fluoride เพื่อปกปิดมลพิษ study 3

แม้ว่าผู้ที่บอกว่าเชื่อเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเหล่านี้ จะมีการศึกษาน้อยกว่า มีฐานะยากจนกว่า และส่วนใหญ่มักจะเป็นชนกลุ่มน้อย อาจารย์ Eric บอกว่าคนเหล่านี้ สนใจกับการรักษาสุขภาพ เพียงแต่ประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัย บริษัทธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง และสถาบันต่างๆ ของรัฐบาล มีความสลับซับซ้อน และต่างก็มีเป้าหมาย และความจูงใจที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยาก สำหรับคนทั่วๆไป จะเข้าใจได้ study 4

ที่นักวิชาการผู้นี้เป็นห่วงก็คือ การเชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้ ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการรักษาสุขภาพของคนเรา มีคนที่เชื่อ คำเล่าลือ 37% ที่ไปรับการตรวจร่างกายเป็นประจำ ซึ่งน้อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งอยู่ที่ 48% และคนที่เชื่อเรื่องเล่าลือเหล่านี้ มักจะรับประทาน วิตามิน และยาเสริมอาหารเป็นประจำด้วย

อาจารย์ Eric บอกว่า เราจะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ทราบต่อประชาชน เพราะคิดว่า การมีความคิด เป็นวิทยาศาสตร์นั้น ไม่ใช่วิธีที่จะมองโลกได้ยังไงใด หรือไม่ใช่รู้ได้ โดยปฏิภาณ study 5Vocabulary
กระบวนการ - procedure; process
การบำบัดรักษา - care; treatment
การรักษาสุขภาพ - health care
การศึกษา - education; study
การสมรู้ร่วมคิด - conspiracy; collaboration
การสร้างเรื่อง - creating a story; conspiracy
การสอบถาม - inquiry
การสำรวจ - survey; examination
กำลังศึกษา - studying
เกี่ยวโยง - connect; affect; involve
แก้ไข - to correct
ขณะเดียวกัน - at the same time; meanwhile
ข้อมูล - data; information
ข่าวกรอง - intelligence; information
คบคิด - to conspire
ความกดดัน - pressure
ความเข้าใจ - understanding; comprehension
ความคิดเห็น - idea; opinion
ความจูงใจ - persuasion; motivation
ความเชื่อถือ - trust; faith
ความลับ - a secret
ความสลับซับซ้อน - complexity
จงใจ - intend
เจ้าหน้าที่ - officer; official
ฉีดวัคซีน - vaccinate
ชนกลุ่มน้อย - minority (group of people)
เชื้อสาย - lineage; ancestry
ฐานะ - status; position
โดยตรง - directly
ติดเชื้อ - [to] infect with; catch a disease
ทางการแพทย์ - medical
ทางการเมือง - politcal
โทรศัพท์มือถือ - mobile phone
ธรรมชาติ - natural
ธุรกิจ - business; business deal
นักวิชาการ - scholar; academic
บริษัท - business
แบบสอบถาม - questionnaire
ปกปิด - to conceal; hide; cover up
ปฏิภาณ - wit; quickness of mind; wisdom
ประชากร - population
ประเด็น - the topic; the point at issue
เป็นประจำ - regularly
เป้าหมาย - objective; goal
ผสม - to mix; blend
ผู้ผลิต - producer; manufacturer
ผู้ร่วม - participant
พันธุวิศวกรรม - genetic engineering
เพียงแต่ - however; rather
แพทย์ - medical doctor; physician
มลพิษ - pollution
มหาวิทยาลัย - university
ยากจน - destitute, penniless, poor
รัฐบาล - government
รัฐศาสตร์ - political science
รับประทาน - to eat
เรื่อง - about, concerning; account, story; problem
โรกมะเร็ง - cancer
เล่าลือ - [is] rumored; to rumor
วิชา - [of study] a subject; branch of study
วิทยาศาสตร์ - science
ส่งผลกระทบ - to impact
สถาบัน - institute; instution
สรุป - to summerize
ส่วนใหญ่ - majority
สหรัฐ - the United States
สอบถาม - to enquire; question
สาร - a chemical substance
แสดงให้เห็น - to demonstrate; show
องค์การ - agency; organization
องค์การอาหารและยาของสหรัฐ - the US Food and Drug Administration
อนามัย - health; hygiene
อย่างน้อย - at least
อาจารย์ - teacher; professor

Home...