ผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐ
Commander of the U.S. Navy’s 7th fleet,

นาวาโท William Marks กล่าวว่า
William Marks, said that

ตามปกติแล้ว คนเราสามารถอยู่ในน้ำได้นาน 72 ชั่วโมง
normally, we are able to stay in water for 72 hours

โดยไม่มีอาหารหรือน้ำ
without food or water

แต่ต้องใจสู้จริงๆ หลังจากนั้นไปแล้ว
but we must really try. After that,

โอกาสการอยู่รอดลดน้อยลงเรื่อยๆ
the chance of survival keeps falling

ซึ่งเป็นเรื่องที่ห่วงกันเป็นอย่างยิ่ง
which is a great concern.

ผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐ นาวาโท William Marks กล่าวว่า ตามปกติแล้ว คนเราสามารถอยู่ในน้ำได้นาน 72 ชั่วโมง โดยไม่มีอาหารหรือน้ำ แต่ต้องใจสู้จริงๆ หลังจากนั้นไปแล้ว โอกาสการอยู่รอดลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ห่วงกันเป็นอย่างยิ่ง

การอยู่รอด - survival
ตามปกติ - normally
เป็นอย่างยิ่ง - greatly; considerably
เรื่อยๆ - continuously
ลดน้อยลง - decreases; lowers
สามารถ - can; be able to
ห่วง - to worry; be anxious or concerned about
โอกาส - chance; opportunity

Back...