เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่า
This Malaysian official said that

มีเรือ 42 ลำ และเครื่องบิน 39 ลำ
there are 42 ships and 39 planes

กำลังค้นหาเครื่องบินลำนี้ โดยมีประเทศต่างๆ 12 ประเทศ
searching for this plane, with 12 countries

ให้ความร่วมมือ รวมทั้งอินเดีย ญี่ปุ่น และบรูไน
cooperating, including India, Japan and Brunei.

รัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวว่า
The Malaysian Transport Minister said that

แม้เวลาจะล่วงเลยไป ก็จะไม่ยอมเลิกล้มความหวัง
even though too much time has passed, he will not give up hope.

แต่จากฮ่องกงผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐ
But from Hong Kong, Commander of the U.S. Navy’s 7th fleet,

นาวาโท William Marks กล่าวแสดงความวิตกกังวลว่า
William Marks, showed concern that

ในขณะที่เวลาล่วงเลยไป และบริเวณการค้นหาขยายกว้างมากขึ้น
now much time has passed and the search area continues to expand

ทำให้การค้นหาทำได้ยากมากขึ้นด้วย
making the search more difficult.

เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่ามีเรือ 42 ลำ และเครื่องบิน 39 ลำ กำลังค้นหาเครื่องบินลำนี้ โดยมีประเทศต่างๆ 12 ประเทศให้ความร่วมมือ รวมทั้งอินเดีย ญี่ปุ่น และบรูไน รัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวว่า แม้เวลาจะล่วงเลยไป ก็จะไม่ยอมเลิกล้มความหวัง แต่จากฮ่องกงผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐ นาวาโท William Marks กล่าวแสดงความวิตกกังวลว่า ในขณะที่เวลาล่วงเลยไป และบริเวณการค้นหาขยายกว้างมากขึ้น ทำให้การค้นหาทำได้ยากมากขึ้นด้วย

กว้าง - widely; [to be] wide
กองทัพเรือ - navy
กองเรือ - fleet of ships
ขยาย - to expand
ความร่วมมือ - cooperation
ความวิตกกังวล - anxiety; distress; worry
ความหวัง - hope
เจ้าหน้าที่ - officer; official
นาวาโท - Navy Commander
ผู้บัญชาการ - commanding officer; commander
รวมทั้ง - to include
ล่วง - to exceed; to go beyond
เลิกล้ม - to abandon; to give up (on)
สหรัฐ - the United States
แสดง - demonstrate; show; or display

Back...