Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ทางการมาเลเซียขยายบริเวณค้นหาเครื่องบินโดยสารที่หายไป ขณะเดียวกันยอมรับว่าเป็นการค้นหามากกว่าจะเป็นการกู้ภัย

รัฐมนตรี Hishammuddin Hussein ของกระทรวงการขนส่งของมาเลเซีย กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่กรุง Kuala Lumpur ว่า บริเวณการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา ในขณะนี้ครอบคลุมน่านน้ำมากกว่า 9 หมื่นตารางกิโลเมตร โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องแคบ Malacca ทะเลจีนใต้และหมู่เกาะ Andaman และ Nicobar study 1

เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่ามีเรือ 42 ลำ และเครื่องบิน 39 ลำ กำลังค้นหาเครื่องบินลำนี้ โดยมีประเทศต่างๆ 12 ประเทศให้ความร่วมมือ รวมทั้งอินเดีย ญี่ปุ่น และบรูไน รัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวว่า แม้เวลาจะล่วงเลยไป ก็จะไม่ยอมเลิกล้มความหวัง แต่จากฮ่องกง ผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐ นาวาโท William Marks กล่าวแสดงความวิตกกังวลว่า ในขณะที่เวลาล่วงเลยไป และบริเวณการค้นหาขยายกว้างมากขึ้น ทำให้การค้นหาทำได้ยากมากขึ้นด้วย study 2

ผู้บัญชาการกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐ นาวาโท William Marks กล่าวว่า ตามปกติแล้ว คนเราสามารถอยู่ในน้ำได้นาน 72 ชั่วโมง โดยไม่มีอาหารหรือน้ำ แต่ต้องใจสู้จริงๆ หลังจากนั้นไปแล้ว โอกาสการอยู่รอดลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ห่วงกันเป็นอย่างยิ่ง study 3

ในอีกด้านหนึ่ง รองเสนาธิการของกองทัพบกเวียตนามได้ออกมาแก้ข่าวที่ว่า เวียตนามลดกำลังการค้นหา โดยบอกว่ายังเป็นปฏิบัติการในระดับเดิม และได้ขยายบริเวณการค้นหาออกไปทางตะวันออกและทางใต้ ตามเส้นทางการบินระหว่างมาเลเซียและเวียตนาม เท่าที่รู้เป็นครั้งสุดท้าย ทางด้านญาติพี่น้องของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ ซึ่งสองในสามเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ แสดงความรู้สึกท้อแท้กับการไม่ได้รับคำตอบ และข้อมูลสับสนที่ได้รับจากรัฐบาลมาเลเซีย study 4

นางสาว Li ซึ่งมีญาติบนเครื่องบินลำที่หายไปบอกว่า ไม่ค่อยพอใจกับคำตอบที่ได้ในการพบกับเจ้าหน้าที่มาเลเซีย และว่ามีอะไรหลายอย่างที่ไม่อธิบายให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้คนทั่วโลกวิตกกังวลกับชะตากรรมของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ รวมทั้งความงุนงงสงสัยว่า ในยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการสื่อสารติดต่อ การสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ขณะเดียวกันองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO มีมติออกมาว่า ปี ค.ศ. 2013 เป็นปีที่การบินพาณิชย์มีความปลอดภัยมากที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิต 173 คน เปรียบเทียบกับ 372 คนในปีก่อนหน้านั้น study 5Vocabulary
กระทรวง - ministry
กว้าง - widely; [to be] wide
กองทัพบก - army; ground force
กองทัพเรือ - navy
กองเรือ - fleet of ships
การขนส่ง - transport; shipping
การค้นหา - searching for
การปฏิวัติ - revolution
การอยู่รอด - survival
ขยาย - to expand
ข้อมูล - data; information
ครอบคลุม - [to] cover; include
ความงุนงง - doubt; uncertainty
ความปลอดภัย - safety
ความร่วมมือ - cooperation
ความวิตกกังวล - anxiety; distress; worry
ความหวัง - hope
ค.ศ. - A.D. (คริสต์ศักราช)
เครื่องบินโดยสาร - passenger plane
เจ้าหน้าที่ - officer; official
ช่องแคบ - straits; channel
ชะตากรรม - fate; destiny
ชัดเจน - clear; easy to comprehend
ญาติพี่น้อง - relatives
ตะวันออก - east; eastern
ตามปกติ - normally
ตาราง - square; grid
ติดต่อสื่อสาร - communication
ท้อแท้ - to be dismayed; dejected or discouraged
นางสาว - Miss; Ms.
น่านน้ำ - territorial waters
นาวาโท - Navy Commander
ในขณะนี้ - now; at present
บริเวณ - area; zone
ปฏิบัติการ - to take action; act; operate
ประชุมแถลงข่าว - press conference
เป็นอย่างยิ่ง - greatly; considerably
เปรียบเทียบ - to compare
ผู้โดยสาร - passenger
ผู้บัญชาการ - commanding officer; commander
แผ่นดินใหญ่ - mainland
พอใจ - pleased; satisfied
พาณิชย์ - commerce
มีมติ - [to] reach a conclusion; resolve
มุ่งเน้น - emphasize; focus on
ไม่ค่อย - not very
ยุคสมัย - age; era; time
รวมทั้ง - to include
รองเสนาธิการ - Deputy Chief Of Staff (in the army)
ระดับ - grade; level
ระหว่าง - during; between
รัฐบาล - government
รัฐมนตรี - minister
เรื่อยๆ - continuously
ลดน้อยลง - decreases; lowers
ล่วง - to exceed; to go beyond
เลิกล้ม - to abandon; to give up (on)
วิตกกังวล - to worry; be concerned
สงสัย - to suspect; to be suspicious
สหรัฐ - the United States
สับสน - [of a person's state of mind] [is] confused; bewildered
สามารถ - can; be able to
สายการบิน - airline
สูญเสีย - to lose; to waste
เส้นทางการบิน - flight path
แสดง - demonstrate; show; or display
ห่วง - to worry; be anxious or concerned about
หายไป - to disappear; be missing
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ - the International Civil Aviation Organization
อธิบาย - to explain
อุตสาหกรรม - industry; industrial enterprise
โอกาส - chance; opportunity

Home...