ผู้สื่อข่าวของ VOA ถามต่อไปว่า
The VOA reporter next asked,

ท่านทูตพูดถึงความร่วมมือหลายด้านระหว่างสหรัฐกับประเทศไทย
"Ambassador, talk about the many areas of cooperation between the US and Thailand.

จะมีปัญหากระทบถึงความร่วมมือเหล่านั้น
Will there be problems affecting these areas

โดยเฉพาะทางด้านการทหารอย่างไรบ้าง
especially militarily?"

ท่านทูต Kristie Kenney ตอบว่า
Ambassador Kristie Kenney answered,

รัฐมนตรี Kerry พูดไว้ดีที่สุด
"Secretary Kerry said it best.

สหรัฐกับไทยมีความสัมพันธ์กันมานาน
The US and Thailand have a long relationship

แต่รัฐประหารในประเทศไทยจะมีความเกี่ยวข้องในเชิงลบ
but a coup in Thailand will have a negative implication.

รัฐบาลสหรัฐจะทบทวนในระดับสูงเรื่องความช่วยเหลือและการติดต่อกับประเทศไทย
The US government will have a high level review of the assistance and contacts with Thailand,

โดยเฉพาะทางการทหาร
particularly the military

จะมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนระมัดระวัง
will be examined carefully

และดิฉันคิดว่า เราจะได้รับทราบมากขึ้น
and I think that we will know more

เมื่อผู้นำอาวุโสของรัฐบาลสหรัฐพิจารณาและตัดสินใจว่าจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไร
once senior US government leaders examine this and decide how we will respond."

ผู้สื่อข่าวของ VOA ถามต่อไปว่า ท่านทูตพูดถึงความร่วมมือหลายด้านระหว่างสหรัฐกับประเทศไทย จะมีปัญหากระทบถึงความร่วมมือเหล่านั้น โดยเฉพาะทางด้านการทหารอย่างไรบ้าง

ท่านทูต Kristie Kenney ตอบว่า รัฐมนตรี Kerry พูดไว้ดีที่สุด สหรัฐกับไทยมีความสัมพันธ์กันมานาน แต่รัฐประหารในประเทศไทยจะมีความเกี่ยวข้องในเชิงลบ รัฐบาลสหรัฐจะทบทวนในระดับสูงเรื่องความช่วยเหลือและการติดต่อกับประเทศไทย โดยเฉพาะทางการทหาร จะมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนระมัดระวัง และดิฉันคิดว่า เราจะได้รับทราบมากขึ้น เมื่อผู้นำอาวุโสของรัฐบาลสหรัฐพิจารณาและตัดสินใจว่าจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไร

กระทบ - to affect; influence
ความร่วมมือ -cooperation
เชิงลบ - negative
ทบทวน - [to] reconsider ; review
ปฏิกิริยาตอบโต้ - react; respond
พิจารณา - to consider; examine; investigate; study
อย่างถี่ถ้วนระมัดระวัง - carefully

Back...