คำถามที่สี่
The fourth question:

สหรัฐและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาตั้งแต่ ค.ศ. 1883
"The United States and Thailand have had a diplomatic relationship since 1883

และก็มองกันว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
and Thailand is seen as the US's oldest ally in Southeast Asia,

มีความเชื่อมโยงกันมานานทางการทหาร
we've had a long military connection.

แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา เราได้เห็นการเลือกตั้ง 4 ครั้ง
But since 2001 until now, we've seen 4 elections

นายกรัฐมนตรี 3 คนถูกปลดและรัฐประหาร 2 ครั้ง
3 prime ministers removed and 2 coups.

สหรัฐมีบทบาทอย่างไร หรือไม่ ในการช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย
Does the US have a role in helping to support democracy in Thailand?"

ท่านทูตตอบบอกว่าเป็นคำถามที่สำคัญและแต่ละประเทศกำหนดเส้นทางของตนเอง
The Ambassador answered that "It's an important question and each country needs to determine it's own path,

และก็แน่นอนที่ชาวไทยจะกำหนดเส้นทางของตนเองด้วย
and it's certain that the Thai people will specify their own way as well.

แต่ในฐานะมิตรประเทศ ในฐานะประเทศที่ร่วมงานกับประเทศไทยมาทางประวัติศาสตร์ในทุกด้าน
But as the country's friend, we've historically worked together with Thailand in the areas of

เศรษฐกิจ ความมั่นคง ทำงานมาด้วยกันในการวิจัยด้านสุขภาพ การปกป้องคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่า หลายต่อหลายเรื่อง
the economy, security, working together in health research, protecting wildlife, so many issues.

ฉะนั้น ดิฉันคิดว่าเรามีบทบาทสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่การแสดงความคิดเห็นเท่านั้น
Therefore I think we have an important role, which is not only voicing our opinions,

แต่ในการช่วยให้ประเทศไทยคิดในประเด็นที่สำคัญ
but in helping Thailand think about these important topics.

แน่นอนชาวไทยจะต้องกำหนดเส้นทางของตนเอง
Of course the Thai people need to determine their own path,

แต่อย่างที่รัฐมนตรี Kerry พูดไว้ เราขอเรียกร้องให้กลับไปสู่รัฐบาลพลเรือนในทันที
but like Secretary Kerry said, we're asking for an immediate return to a civilian government,

ยกเลิกการจำกัดสื่อ เคารพในสิทธิมนุษยชนและเส้นทางที่นำไปสู่การเลือกตั้ง
lift media restrictions, respect of human rights, and a path to elections."

คำถามที่สี่ สหรัฐและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาตั้งแต่ ค.ศ. 1883 และก็มองกันว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเชื่อมโยงกันมานานทางการทหาร แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา เราได้เห็นการเลือกตั้ง 4 ครั้ง นายกรัฐมนตรี 3 คนถูกปลดและรัฐประหาร 2 ครั้ง สหรัฐมีบทบาทอย่างไร หรือไม่ ในการช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย

ท่านทูตตอบบอกว่าเป็นคำถามที่สำคัญและแต่ละประเทศกำหนดเส้นทางของตนเอง และก็แน่นอนที่ชาวไทยจะกำหนดเส้นทางของตนเองด้วย แต่ในฐานะมิตรประเทศ ในฐานะประเทศที่ร่วมงานกับประเทศไทยมาทางประวัติศาสตร์ในทุกด้าน เศรษฐกิจ ความมั่นคง ทำงานมาด้วยกันในการวิจัยด้านสุขภาพ การปกป้องคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่า หลายต่อหลายเรื่อง ฉะนั้น ดิฉันคิดว่าเรามีบทบาทสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่การแสดงความคิดเห็นเท่านั้น แต่ในการช่วยให้ประเทศไทยคิดในประเด็นที่สำคัญ

แน่นอนชาวไทยจะต้องกำหนดเส้นทางของตนเอง แต่อย่างที่รัฐมนตรี Kerry พูดไว้ เราขอเรียกร้องให้กลับไปสู่รัฐบาลพลเรือนในทันที ยกเลิกการจำกัดสื่อ เคารพในสิทธิมนุษยชนและเส้นทางที่นำไปสู่การเลือกตั้ง

การจำกัด - limit; limiting; restriction; restricting
การเลือกตั้ง - election
กำหนด - [to] specify ; decide ; determine
ความเชื่อมโยง - link; connection
ความมั่นคง - security
ความสัมพันธ์ - relationship
เคารพ - to respect
ตะวันออกเฉียงใต้ - southeast
ทางการทูต - diplomatic
นายกรัฐมนตรี - prime minister
บทบาท - role; part
ประชาธิปไตย - democracy
ประวัติศาสตร์ - history
ปลด - [to] remove ; release ; dismiss
เป็นต้นมา - until now ; up to now
พลเรือน - civilian
พันธมิตร - ally
มนุษยชน - human ; human being
มิตร - friend
วิจัย - to research
เศรษฐกิจ - economy; economic affairs
ส่งเสริม - to encourage; promote; support
สัตว์ป่า - wildlife
สิทธิ - right; privilage

Back...