คำถามที่สามก็คือ
The third question is:

มีการคาดเดาว่าสมาชิกของรัฐบาลรักษาการณ์เข้ามาหลบภัยอยู่ในสถานทูตสหรัฐ
"There has been speculation that members of the caretaker government have taken refuge at the US embassy.

เรื่องนี้มีความจริงแค่ไหน
How much truth is there to this?"

ท่านทูตตอบว่า ไม่มีความจริง
The Ambassador answered "There's no truth to that,

แต่ดิฉันคิดว่า ข่าวลือลักษณะนี้ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่มีสื่อเสรีหรือเปิดเผย
but I think that rumors like this, which start when there is no free press or disclosure

เป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐมนตรี Kerry ยกมาพูดถึง
is one topic that Secretary Kerry spoke about.

รัฐมนตรี Kerry ได้พูดถึงความสำคัญของเสรีภาพของสื่อซึ่งถูกจำกัด
Secretary Kerry spoke about the importance of freedom of the press which is limited.

ขณะที่ คุณกับดิฉันกำลังสนทนากันนี่ ประชาชนในประเทศไทย
While you and I are speaking together, the public in Thailand

ไม่สามารถจะทำได้ เพราะฉะนั้นก็ก่อให้เกิดข่าวลือ
are unable to. Therefore it leads to rumors

เพราะไม่มีแหล่งข่าว เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
because there is no source of news like TV or radio

การแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งคิดว่าเป็นอันตรายต่อสังคม
commenting on these topics, which I think is dangerous to society.

คำถามที่สามก็คือ มีการคาดเดาว่าสมาชิกของรัฐบาลรักษาการณ์ เข้ามาหลบภัยอยู่ในสถานทูตสหรัฐ เรื่องนี้มีความจริงแค่ไหน

ท่านทูตตอบว่า ไม่มีความจริง แต่ดิฉันคิดว่า ข่าวลือลักษณะนี้ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่มีสื่อเสรีหรือเปิดเผย เป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐมนตรี Kerry ยกมาพูดถึง รัฐมนตรี Kerry ได้พูดถึงความสำคัญของเสรีภาพของสื่อซึ่งถูกจำกัด ขณะที่ คุณกับดิฉันกำลังสนทนากันนี่ ประชาชนในประเทศไทย ไม่สามารถจะทำได้ เพราะฉะนั้นก็ก่อให้เกิดข่าวลือ เพราะไม่มีแหล่งข่าว เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งคิดว่าเป็นอันตรายต่อสังคม

ก่อให้เกิด - [to] cause ; produce ; lead to
การคาดเดา - assumption ; presumption ; speculation
ข่าวลือ - rumor
สถานทูต - embassy
สมาชิก - member
เสรี - free ; independent ; liberated
เสรีภาพ - freedom; liberty
หลบภัย - to take refuge; seek asylum

Back...