คำถามที่สอง
The second question:

นับตั้งแต่รัฐประหารท่านทูตได้พบกับใครจากทางการทหารหรือจากรัฐบาลรักษาการณ์หรือไม่
"Since the coup, have you met with anyone from the military or the caretaker government?"

ท่านทูตตอบว่า
The Ambassador replied

เราก็มีการติดต่อในหลายระดับเป็นปกติวิสัย แต่คิดว่า
"We have our usual contacts at many levels, but I think that

บางทีการติดต่อสำคัญที่สุดคือ
some of the most important contacts are

ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
statements of the US Secretary of State,

นักการทูตอาวุโสของเราในกรุงวอชิงตัน
our senior diplomat in Washington,

ซึ่งกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า
who clearly stated that

ข้อความหรือถ้อยแถลงสาธารณะของสหรัฐเป็นอย่างเดียวกัน
the public message or statement of the US is the same

กับข้อความที่ไม่เป็นสาธารณะ
as the private message."

คำถามที่สอง นับตั้งแต่รัฐประหารท่านทูตได้พบกับใครจากทางการทหารหรือจากรัฐบาลรักษาการณ์หรือไม่

ท่านทูตตอบว่า เราก็มีการติดต่อในหลายระดับเป็นปกติวิสัย แต่คิดว่า บางทีการติดต่อสำคัญที่สุดคือ ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ นักการทูตอาวุโสของเราในกรุงวอชิงตัน ซึ่งกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อความหรือถ้อยแถลงสาธารณะของสหรัฐเป็นอย่างเดียวกันกับข้อความที่ไม่เป็นสาธารณะ

กระทรวงการต่างประเทศ - Ministry of Foreign Affairs; US State Department
ถ้อยแถลง - statement
ทางการทหาร - military
นักการทูต - diplomat
ปกติวิสัย - normality; common; usual; regularity
รัฐบาลรักษาการณ์ - caretaker government
รัฐมนตรี - Minister or Secretary
สาธารณะ - public
อาวุโส - senior

Back...