คำถามแรกที่คุณ Steve Herman ได้ถามท่านทูต Kristie Kenney ก็คือว่า
The first question that Steve Herman asked Ambassador Kristie Kenney is:

ได้มีการแจ้งให้ทราบก่อนการเกิดรัฐประหารหรือไม่
"Was there any notification before the coup occurred

หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำความประหลาดใจให้
or did this incident come as a surprise?"

ท่านทูตตอบกับคุณ Steve Herman ในเรื่องนี้ว่า
The Ambassador answered Steve Herman that

ดิฉันคิดว่าเราทุกคนประหลาดใจนิดหน่อย
"I think that all of us were a little surprised.

ไม่ใช่ความลับที่ประเทศไทยประสบความยุ่งยากสลับซับซ้อนมาเป็นเวลาหลายเดือน
It's no secret that Thailand has encountered complex difficulties for many months,

คงจำได้ว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อสองวันที่แล้ว
you recall that martial law was announced two days ago,

เพราะฉะนั้น ก็มีสัญญาณบอกว่าสิ่งต่างๆไม่ปกติ
therefore there was a signal saying that things weren't normal.

แต่จริงๆแล้ว ก่อนจะมีประกาศออกมาทุกฝ่ายก็พบปะหารือกันอยู่ ซึ่งดิฉันคิดว่า
But really, before the announcement came out all sides were meeting together which I think

หลายคนคิดว่า เป็นโอกาสดียิ่งสำหรับการเจรจากันอย่างจริงจัง
many people thought was a greater chance for the serious negotiations

ที่รอคอยกันมาเป็นเวลานาน
that we've been waiting for for a long time."

คำถามแรกที่คุณ Steve Herman ได้ถามท่านทูต Kristie Kenney ก็คือว่า ได้มีการแจ้งให้ทราบก่อนการเกิดรัฐประหารหรือไม่ หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำความประหลาดใจให้

ท่านทูตตอบกับคุณ Steve Herman ในเรื่องนี้ว่า ดิฉันคิดว่าเราทุกคนประหลาดใจนิดหน่อย ไม่ใช่ความลับที่ประเทศไทยประสบความยุ่งยากสลับซับซ้อนมาเป็นเวลาหลายเดือน คงจำได้ว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อสองวันที่แล้ว เพราะฉะนั้น ก็มีสัญญาณบอกว่าสิ่งต่างๆไม่ปกติ แต่จริงๆแล้ว ก่อนจะมีประกาศออกมาทุกฝ่ายก็พบปะหารือกันอยู่ ซึ่งดิฉันคิดว่า หลายคนคิดว่า เป็นโอกาสดียิ่งสำหรับการเจรจากันอย่างจริงจัง ที่รอคอยกันมาเป็นเวลานาน

กฎอัยการศึก - martial law
การเจรจา - negotiation; negotiating
การแจ้ง - informing; notification
การประกาศ - announcement
ความประหลาดใจ - wonder ; surprise ; astonishment
ความยุ่งยาก - trouble; difficulty
ความลับ - a secret
ปกติ - normal; usual
ประสบ - to encounter; meet
ประหลาดใจ - [to] be surprised ; astonished
พบปะ - to meet; encounter; see
รัฐประหาร - coup d'etat ; overthrow a government
สลับซับซ้อน - [is] complicated; complex
สัญญาณ - a signal
หารือกัน - to discuss
เหตุการณ์ - event; incident

Back...