อีกด้านหนึ่ง เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่เอง
On the other hand, just these past few days

คุณ นิตยา ผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงเทพมหานคร Steve Herman
Ms. Nittaya and reporter in Bangkok Steve Herman

มีโอกาสก็ไปสนทนากับท่านทูตสหรัฐประจำประเทศไทย Kristie Kenney แล้วก็
had a chance to talk with US Ambassador to Thailand, Kristie Kenney, and then

ได้มีการพูดคุยในเรื่องของภาคีของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของ
had a chat with the US member about the issue of

การยึดอำนาจในประเทศไทย มีเนื้อหาอะไรที่ท่านทูตของสหรัฐได้เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวของ VOA บาง
seizing power in Thailand. There are points the US Ambassador disclosed while speaking with the VOA reporter.

คุณ Steve ก็ถามในหลายประเด็นที่คิดว่าใครๆก็อยากทราบ
Steve asked many things he thought people would be interested in knowing

และท่านทูต Kristie Kenney ก็ได้ให้คำตอบ
and Ambassador Kristie Kenney gave her replies.

อีกด้านหนึ่ง เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่เอง คุณ นิตยา ผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงเทพมหานคร Steve Herman มีโอกาสก็ไปสนทนากับท่านทูตสหรัฐประจำประเทศไทย Kristie Kenney แล้วก็ ได้มีการพูดคุยในเรื่องของภาคีของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของ การยึดอำนาจในประเทศไทย มีเนื้อหาอะไรที่ท่านทูตของสหรัฐได้เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวของ VOA บาง คุณ Steve ก็ถามในหลายประเด็นที่คิดว่าใครๆก็อยากทราบ และท่านทูต Kristie Kenney ก็ได้ให้คำตอบ

การยึดอำนาจ - seizing power
ทูต - ambassador ; diplomat
เนื้อหา - gist; topic
ประจำ - [to be] regular ; usual ; fixed ; assigned to
ประเด็น - point; issue; topic
เปิดเผย - to admit; disclose
สนทนา - [to] discuss ; talk ; converse

Back...