บริษัทในหน้าที่ New York ที่ชื่อ Herzfeld & Rubin
Leading New York business, Herzfeld & Rubin,

เป็นผู้ดูแลมรดกชิ้นนี้ของตระกูล Habsburg
is caretaker of this estate of the Habsburg family

และล่าสุดได้ประกาศผ่านสื่อว่า
and recently announced through the media that

เจ้าของปราสาท Bran Castle กำลังรับข้อเสนองามๆ จากผู้สนใจ
the owners of Bran Castle are taking attractive offers from intersted people

เพราะอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ น่าจะไปได้ดี หากถูกพัฒนาไปแหล่งท่องเที่ยว
because this property should do well if developed into a tourist attraction.

แม้ทายาทของตระกูล Habsburg ผู้เป็นเจ้าของปราสาทแดรกคูลา
Although the Habsburg family heir owners of Dracula's castle

จะยังไม่ปักใจว่า ในที่สุดแล้ว จะขายปราสาทแห่งนี้หรือไม่
are still not convinced whether or not they're finally ready to sell this castle,

แต่พี่น้อง 3 คนเจ้าของกรรมสิทธิ์
the 3 sibling title owners

ต้องการฟังราคาของผู้ยื่นข้อเสนอก่อน
want to hear offers first.

พวกเขาต่างก็อายุ 70 กว่าทั้งนั้น
They are all over 70 years old

และเริ่มรู้สึกว่าเป็นภาระ ที่ต้องดูแลปราสาทเก่าแก่กว่า 500 ปีแห่งนี้
and are starting to feel it's a burden to have to take care of this 500+ year old castle.

สำหรับคนที่ยังรู้สึกหวาดๆ กับตำนาน Count Dracula
For people who still feel frightened about the Count Dracula legend,

ต้องคิดว่า Bran Castle แห่งนี้ ก็เป็นเพียงอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเท่านั้น
they need to think of Bran Castle as being only real estate.

บริษัทในหน้าที่ New York ที่ชื่อ Herzfeld & Rubin เป็นผู้ดูแลมรดกชิ้นนี้ของตระกูล Habsburg และล่าสุดได้ประกาศผ่านสื่อว่า เจ้าของปราสาท Bran Castle กำลังรับข้อเสนองามๆ จากผู้สนใจ เพราะอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ น่าจะไปได้ดี หากถูกพัฒนาไปแหล่งท่องเที่ยว แม้ทายาทของตระกูล Habsburg ผู้เป็นเจ้าของปราสาทแดรกคูลา จะยังไม่ปักใจว่า ในที่สุดแล้ว จะขายปราสาทแห่งนี้หรือไม่ แต่พี่น้อง 3 คนเจ้าของกรรมสิทธิ์ ต้องการฟังราคาของผู้ยื่นข้อเสนอก่อน พวกเขาต่างก็อายุ 70 กว่าทั้งนั้น และเริ่มรู้สึกว่าเป็นภาระ ที่ต้องดูแลปราสาทเก่าแก่กว่า 500 ปีแห่งนี้ สำหรับคนที่ยังรู้สึกหวาดๆ กับตำนาน Count Dracula ต้องคิดว่า Bran Castle แห่งนี้ ก็เป็นเพียงอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเท่านั้น

กรรมสิทธิ์ - ownership, title for a plot of land or property
ข้อเสนอ - offer; proposal
ตระกูล - family ; lineage ; pedigree
ทายาท - heir, heiress
ประกาศ - to announce
ปักใจ - [is] firmly convinced and confident
พัฒนา - [to] develop
ภาระ - burden; responsibility; duty; obligation
มรดก - estate; inheritance; legacy; heritage
ล่าสุด - lately ; recently
สื่อ - media; communications
หวาด - [to be] frightened ; apprehensive ; afraid
แหล่งท่องเที่ยว - tourist attraction
อสังหาริมทรัพย์ - real estate

Back...