Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

นักท่องเที่ยวแห่ชมสลัมธาราวี หนึ่งในสลัมใหญ่ที่สุดในโลกและศูนย์กลางผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของอินเดียปีละ $650 ล้าน

ชาวสลัมอินเดียหลายล้านคนแออัดยัดเยียดอยู่ในพื้นที่ขนาดไม่เกิน 3 ตารางกม. ภายในสลัมธาราวี ซึ่งถือเป็นสลัมที่แออัดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คุณ Niyamath Khan วัย 70 ปีทบทวนความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งสลัมธาราวีแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเท่านั้น คุณ Niyamath Khan กล่าวว่าเมื่อ 50 ปีก่อนแถวนี้ยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่า แต่เวลานี้ผู้คนย้ายมาอาศัยอยู่เต็มไปหมด

บริษัท Reality Tours and Travel เกิดแนวคิดนำผู้คนจากภายนอก ซึ่งอาจเป็นชาวอินเดียเองหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินชมสลัมธาราวี เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในสลัมแออัดแห่งนี้ คุณ Stephanie Hays ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนำเที่ยวแห่งนี้บอกว่า นักท่องเที่ยวต่างแปลกใจกับสภาพความเป็นอยู่ภายในสลัม study 1

คุณ Stephanie Hays บอกว่าผู้เยี่ยมชมต่างตะลึงกับสิ่งที่เห็น เพราะภายในสลัมแห่งนี้มีทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน ร้านค้า แม้กระทั่งโรงงานขนาดเล็กซึ่งผลิตสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังมีถนนใหญ่ตัดผ่านกลางสลัม และเนื่องจากสลัมธาราวีมีโครงสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็นแทบทุกอย่าง ทำให้สลัมแห่งนี้กลายเป็นเมืองย่อมๆ ภายในมหานครมุมไบซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของอินเดีย มีโรงงานขนาด 1 ห้องอยู่มากกว่า 10,000 แห่ง ผลิตสินค้าตั้งแต่ของที่ระลึกชิ้นเล็กๆไปจนถึงพลาสติกรีไซเคิ่ล study 2

นักวิเคราะห์เชื่อว่าผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่ออกมาจากสลัมแห่งนี้ มีมูลค่าสูงกว่า 650 ล้านดอลล่าร์ต่อปี ซึ่งมีทั้งสินค้าที่ขายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ผู้บริหารบริษัท Reality Tours and Travel บอกว่า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมเหล่านี้ ทำให้สลัมธาราวี แตกต่างจากสลัมอื่นๆในโลก และทำให้มีผู้ต้องการเยี่ยมชมภายในสลัมแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย เฉพาะเมื่อปีที่แล้วนั้นมีนักท่อง เที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวอินเดีย จ่ายเงินเพื่อเข้าชมสลัมธาราวีราว 10,000 คน study 3

คุณ Kiran Jadhav หนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวเมืองมุมไบบอกว่าเมื่อก่อนตนคิดว่าสลัมธาราวีคือชุมชนยากจนที่ ชาวบ้านไม่สามารถไปอาศัยอยู่ที่อื่นได้ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าภายในสลัมแห่งนี้จะมีการผลิตทางอุตสาหกรรมมากมายเช่นนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของนครมุมไบและของอินเดีย ซึ่งนั่นยิ่งทำให้ตนแปลกใจ study 4

ทางบริษัท Reality Tours and Travel บอกว่า กำไรของบริษัท 80% จะกลับคืนสู่สลัมธาราวี เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของเด็กๆในสลัม และเพื่อรองรับโครงการพัฒนาสลัมธาราวี ให้เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีจากนี้ แต่ถึงแม้จะมีอาคารร้านค้ารูปแบบใหม่เกิดขึ้น แต่ก็เชื่อว่าวิถีชีวิตของผู้คนและวงจรการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม ภายในสลัมแออัดแห่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไป study 5Vocabulary
กลับคืน - to put back; to return
การเงิน - finance; financial matters
กำไร - profit
ขนาด - size; measurement
ของที่ระลึก - souvenir
ความทรงจำ - memory; things or persons remembered
โครงสร้าง - structure; frame
จำเป็น - necessary
เฉพาะ - [is] specific; particular
ชุมชน - community
ตะลึง - [to be] stunned; dumbfounded
ตัดผ่าน - [to] cut through ; bypass
ตาราง - square; grid
ถนนใหญ่ - main road; arterial route
ถือเป็น - believed to be; considered to be
แถวนี้ - this vicinity; this area
ทบทวน - to review, reconsider
ทางอุตสาหกรรม - industrial
ทันสมัย - [is] trendy; modern
แทบ - nearly
นักท่องเที่ยวต่างชาติ - foreign tourist
นักวิเคราะห์ - analyst
นำเที่ยว - to guide (a tour)
นำไปใช้ - [to] apply; use; utilize
เนื่องจาก - due to; because of
แนวคิด - idea; concept
ในช่วง - at the time; in the period
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - CEO; Chief Executive Officer
ประมง - fishing; fishery
เปลี่ยนแปลง - change
แปลกใจ - [is] amazed; astonished
ผลผลิต - products; goods
ผลิต - to manufacture
ผู้คนจากภายนอก - outsider; person from outside
ผู้บริหาร - executive; administrator
ผู้เยี่ยมชม - visitor
มหานคร - metropolis; great city
มูลค่า - value; worth; cost
แม้กระทั่ง - even; even though
ไม่กี่ - not many
ไม่ขาดสาย - continually
ย่อมๆ - small; little
ยากจน - to be poor
รองรับ - to support
ร้านค้า - retail store
รูปแบบ - type
โรงงาน - factory
โรงพยาบาล - hospital
โรงเรียน - school
วงจร - cycle; circuit
ว่างเปล่า - nothing; empty
วิถีชีวิต - way of life
เศรษฐกิจ - economy
ส่งเสริม - to enhance; promote
ส่งออก - to export; exported
สภาพความเป็นอยู่ - condition; state; situation
สัมผัส - to contact; experience
สาธารณูปโภค - public utility
สินค้า - merchandise
แห่ง - location; spot
อาคาร - building
อาศัยอยู่ - to live; reside
อุตสาหกรรม - industry; industrial enterprise
แออัด - [is] crowded; congested
แออัดยัดเยียด - [to be] crowded; congested

Home...