Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความหวังมากขึ้นว่าจะค้นพบมนุษย์ต่างดาวได้จริง

เครื่องมือสำหรับใช้ในการค้นหา E.T. หรือมนุษย์ต่างดาวสมัยนี้ คือกล้องโทรทรรศน์ หรือกล้องส่องทางไกลที่ทั้งรับฟังและจับตาดู หรือเป็นทั้งหูและตาให้

ศาสตราจารย์ Michael Liu นักดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Hawaii ใน Honolulu ใช้กล้องโทรทรรศน์มองหาดาวเคราะห์ ที่โคจรรอบดวงดาวที่อยู่ห่างไกล study 1

นักดาราศาสตร์ผู้นี้บอกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ให้เทคโนโลยีใหม่แก่กล้องโทรทรรศน์สมัยนี้ ที่เรียกว่า adaptive optics ซึ่งช่วยเห็นนักวิทยาศาสตร์วัดความสั่นสะเทือนของบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกได้ในเวลาจริง และชดเชยกับมุมที่หักเหในภาพได้

นอกจากนี้ ภาพดวงดาวที่กล้องถ่ายทอดให้ดู ชัดเจนมากขึ้นกว่า 10 เท่าตัว ตามความเป็นจริงนั้น นักวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นดาวเคราะห์ห่างไกลเหล่านั้น หากแต่สามารถคำนวณที่อยู่ของดาวเคราะห์เหล่านั้น ด้วยการวัดแรงดึงดูดกับดวงดาวที่ดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบๆ

นอกจากนี้ ยังตรวจวัดความร้อนที่ดาวเคราะห์เกิดใหม่ส่งออกมา ซึ่งเป็นเบาะแสสำหรับการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดาวเคราะห์ดังกล่าว ว่าใหญ่โตแค่ไหน ส่งพลังงานออกมาได้มากน้อยแค่ไหน รวมทั้งสารประกอบของดวงดาวด้วย study 2

ศาสตราจารย์ Michael Liu นักดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Hawaii ใน Honolulu บอกว่า หลักฐานทุกชิ้นที่ได้ทุกวันนี้ชี้แนะว่า ระบบดาวเคราะห์ ซึ่งมีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงดาวนั้น มีทั่วไป และเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ใกล้จะค้นพบดาวเคราะห์อื่นๆที่เหมือนกับโลก และโคจรอยู่รอบๆดาว ที่เหมือนกับดวงอาทิตย์ด้วย นั่นก็เป็นเรื่อง ของการใช้กล้องโทรทรรศน์ดูดาว ยังมีนักวิทยาศาสตร์ ที่ใช้กล้อง รับฟัง ซึ่งก็คือจานหรือเสาอากาศที่รับฟัง สัญญาณคลื่นวิทยุจากอวกาศ

อย่างศาสตราจารย์ Alan Penny นักดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย St. Andrews ใน Scotland และยังดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มค้นหามนุษย์ต่างดาวของอังกฤษ เรียกย่อๆว่า UKSETI อีกด้วย UKSETI มีแผนจะเชื่อมโยงกล้องโทรทรรศน์รับคลื่นวิทยุทั่วประเทศอังกฤษเข้าด้วยกันเพื่อค้นหา E.T. นักวิชาการผู้นี้บอกว่า กุญแจสำคัญที่แยกเสียงและสัญญาณธรรมชาติ จากสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญา หรือ E.T. คือโครงสร้างของสัญญาณ study 3

ศาสตราจารย์ Alan Penny บอกว่า สัญญาณที่มีโครงสร้างจะไม่มาจากแหล่งธรรมชาติ ดวงดาว หรือ Quasar คือกลุ่มวัตถุที่ส่งแสง เพราะฉะนั้นเวลาถ่ายภาพท้องฟ้า ก็ให้มองดูสี ถ้ามีแถบสีที่คมชัด นั่นคือแถบที่สร้างขึ้นมา ซึ่งหมายถึงการใช้ภูมิปัญญา

นักดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัย St. Andrews ใน Scotland ผู้นี้ บอกไว้ด้วยว่า บริเวณที่ควรส่องกล้องค้นหา คือบริเวณที่มีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงดาว เพราะถ้ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่นั่น ก็จะส่งสัญญาณคลื่นวิทยุออกมาให้รับได้อย่างแน่นอน และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ก็ได้พบเห็นดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบๆดวงดาวไม่ไกลจากโลก ซึ่งทำให้คิดว่า อีกไม่นานเกินรอ E.T. จะไม่เป็นเรื่องที่มนุษย์เรา ต้องใช้จินตนาการกันอีกต่อไป study 4Vocabulary
กล้องโทรทรรศน์ - telescope
กล้องส่องทางไกล - binocular
การค้นหา - searching for
การวัด - measurement
การวิเคราะห์ - analyzing
ค้นหา - to discover; find
คมชัด - [to be] clear; distinct
คลื่น - wave
ความก้าวหน้า - progress; advance
ความสั่นสะเทือน - vibration
คำนวณ - to calculate
เครื่องมือ - tool; instrument
โคจร - orbit
โครงสร้าง - frame; structure
จินตนาการ - fantasy; imagination
ชดเชย - to compensate
ชัดเจน - [is] clear
ชี้แนะ - to suggest; guide; instruct
เชื่อมโยง - to connect; tie together
ดวงดาว - star
ดวงอาทิตย์ - the Sun
ดาวเคราะห์ - planet
ดำรงตำแหน่ง - [to] take a position of
ตรวจวัด - [to] measure
ถ่ายทอด - to relay; transmit
ถ่ายภาพ - [to] take photographs
แถบ - stripe; band
ท้องฟ้า - sky
ธรรมชาติ - natural
นักดาราศาสตร์ - astronomer
นักวิชาการ - scholar; academic
นักวิทยาศาสตร์ - scientist
บรรยากาศ - atmosphere
บริเวณ - area
เบาะแส - clue; hint
ประธาน - chairman; president
พลังงาน - energy
ภูมิปัญญา - intellect; knowledge
มนุษย์ต่างดาว - extraterrestrial being
มหาวิทยาลัย - university
มุม - angle
ย่อๆ - [to be] shortened; abbreviated
รอบ - cycle; around
แรงดึงดูด - gravity
วัตถุ - object; stuff; material
วิทยุ - radio
ศาสตราจารย์ - professor
สมบัติทางกายภาพ - physical properties
สมัยนี้ - the present
ส่องกล้อง - [to] look through a telescope
สัญญาณ - signal
สารประกอบ - compound; chemical compound
เสาอากาศ - antenna
หลักฐาน - evidence
ห่อหุ้ม - to wrap; shroud
หักเห - to refract; to deflect
ห่างไกล - remote; distant
แหล่ง - source; location
ใหญ่โต - huge; vast
อวกาศ - space

Home...