Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

รายงานเชิงอธิบายนโยบายประกันสุขภาพของสหรัฐที่เป็นสาเหตุของการเผชิญหน้าทางการเมืองขั้นรุนแรงในขณะนี้

คนอเมริกันส่วนมากมีประกันสุขภาพจากผู้ให้บริการเอกชน ซึ่งตามปกตินายจ้างจะช่วยออกค่าเบี้ยประกันให้ สำหรับผู้สูงอายุ เงินสนับสนุนจะมาจากกองทุนรัฐบาลด้านการประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตามคนจำนวนมากราวๆ 40 ถึง 50 ล้านคนไม่มีประกันสุขภาพ คนกลุ่มนี้มักเป็นผู้มีรายได้น้อย และอยู่ในภาคไร้งานด้วย ปัญหาขนาดนี้อีกอย่างหนึ่งคือค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ซึ่งสูงเกินกว่าบริษัทประกันจะรับภาระได้ ในเดี๋ยวนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอเมริกาด้วย study 1

ผู้นำสหรัฐกล่าวว่า ค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลกำลังถ่วงเศรษฐกิจอยู่ และยังเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเรื่องความรู้สึกถูกผิดมานาน พอที่จะต้องทำให้เกิดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว ภายใต้กฎหมายที่เป็นความริเริ่มของประธานาธิบดีโอบามาที่ชื่อ Affordable Care Act หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า Obamacare บริษัทประกันจะไม่สามารถปฏิเสธการดูแลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของชาวอเมริกัน ด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพของผู้ทำประกันที่มีมาก่อนหน้านั้น

อาจารย์ Jonathan Weiner จากคณะสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ที่นคร Baltimore กล่าวว่า ความท้าทายอันดับหนึ่งของกฎหมายดังกล่าว คือการที่ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีคนอเมริกันคนใด จะถูกปฏิเสธจากบริษัทประกัน ด้วยเงื่อนไขด้านสุขภาพที่มีมาก่อน หรือเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนรายได้ต่ำ study 2

อีกด้านหนึ่งเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพแก่ลูกจ้าง บอกว่าไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้เป็นเวลานาน

คุณ Amy Millstead Ellzey ผู้จัดการร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งกล่าวว่า เธอบอกว่าไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายจากการประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 44 เปอร์เซ็นต์ไว้ จึงต้องมองหาการประกันสุขภาพที่ถูกลง แต่ก็จะไม่ครอบคลุมถึงการดูแลด้านต่างๆเท่าเดิม ตลาดประกันสุขภาพภายใต้กฎหมายใหม่นี้จะเริ่มขึ้นวันที่หนึ่งตุลาคม study 3: study 3

อาจารย์ Weiner จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins กล่าวว่า เขาบอกว่าการที่ผู้ป่วย หรือคนที่มีอาการต่างๆอยู่แล้ว จะได้รับการดูแลด้านสุขภาพเป็นเรื่องดี คนอเมริกันน่าจะยินดีกับความเปลี่ยนแปลงนี้ ครอบครัวอเมริกันที่ไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันไว้ จะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล

ส่วนผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องทำประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง ก็จะได้รับส่วนลดทางภาษีด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่เห็นด้วย อย่าง ส.ส. Paul Ryan จากพรรครีพับลิกันเห็นว่า รัฐบาลไม่ควรจะบังคับเรื่องการประกันสุขภาพ และนโยบายนี้ น่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแพงขึ้น study 4

ส.ส. Paul Ryan กล่าวว่า งบประมาณสหรัฐจะขาดดุลอยู่ต่อไป และเขาเปรียบเทียบนโยบาย Obamacare ว่า เป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา ในระบบประกันสุขภาพของสหรัฐให้แก่คนอเมริกัน study 5Vocabulary
กฎหมาย - law
กองทุน - fund
การแก้ไข - correcting
การดูแล - taking care; caring for
การประกัน - insurance
กิจการ - business; proprietorship
แก้ไข - to correct; to cure
ขาดดุล - to run deficit; be unbalanced
คณะ - faculty; council
ครอบคลุม - to cover; to include
ความคุ้มครอง - protection; coverage
ความท้าทาย - a challenge
ความริเริ่ม - initiation; beginning
ความรู้สึก - feeling; emotion
ความล้มเหลว - failure
ค่าใช้จ่าย - costs; expenses
งบประมาณ - budget
เงื่อนไข - a condition
จ้าง - to hire; employ
เจ้าของ - owner
ซ่อม - to fix; repair
ตลาด - market
ตามปกติ - as normal; as usual
ตุลาคม - October
ถ่วง - to weight down; hinder
เท่าเดิม - [to] be the same
เบี้ยประกัน - insurance premium
ปฏิเสธ - to refuse
ประกัน - to insure; guarantee
ประธานาธิบดี - President
เปรียบเทียบ - to compare
ผู้จัดการ - manager
ผู้เชี่ยวชาญ - expert
ผู้ทำประกัน - insurance policy holder
ผู้นำ - leader
ผู้ให้บริการ - service provider (person)
พรรค - party (e.g. political)
เพิ่มขึ้น - [to] increase
ภายใต้ - under
ระบบ - system
รักษาพยาบาล - [to] treat; care for
รัฐบาล - government
รับภาระ - [to] undertake; assume
รายได้ - income
เรื่อง - problem; trouble
ลูกจ้าง - employee
เศรษฐกิจ - economy; economic affairs
ส่งผลกระทบ - [to] have an affect on; impact
สนับสนุน - to support or help
ส่วนมาก - majority
สหรัฐ - the United States
สาธารณสุข - public health
สุขภาพ - health
เหตุผล - reason
อย่างเร่งด่วน - urgently
อย่างไรก็ตาม - however
อันดับหนึ่ง - [to be] first; top; number one
อีกด้านหนึ่ง - on the other hand
เอกชน - private

Home...