Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

โรงแรม Novotel ที่สยามสแควร์ในกรุงเทพใช้พื้นที่ดาดฟ้าของตึกโรงแรม 27 ชั้นมาปลูกสาหร่าย spirulina

เมื่อนึกถึงดาดฟ้าของโรงแรมที่เป็นตึกสูงใจกลางกรุงเทพฯ หลายคนอาจจะนึกถึงบาร์หรือร้านอาหารที่ลูกค้าได้ชมวิวสวยๆ แต่ที่โรงแรม Novotel ที่สยามสแควร์ แถวโรงแรมได้ใช้พื้นที่ดังกล่าว ที่ตึกสูง 27 ชั้นมาทำเป็นสวนสาหร่าย spirulina และน้ำสาหร่ายพันธุ์นี้ ที่เชื่อว่ามีสรรพคุณทานอาหารมาก เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิดและใช้ในผลิตภัณฑ์สปาของโรงแรมด้วย study 1

เดิมที่สาหร่ายที่ว่านี้พบได้มากในพื้นที่ธรรมชาติเท่านั้น เช่นในประเทศชาดของทวีปอาฟริกา รวมถึงพม่าและเม็กซิโก แต่เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ต่างบริษัทพัฒนาพันธุ์สาหร่าย และวิธีปลูกสาหร่ายในเมืองขึ้นมา หลังจากที่นักธุรกิจกลุ่มนี้ ซึ่งมีอดีตนักเรียนบริหารธุรกิจจากสถาบันศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอพันธุ์สาหร่ายและวิธีปลูกสาหร่ายดังกล่าวให้กับโรงแรม Novotel ทางโรงแรมก็ชอบใจ study 2

ผู้จัดการโรงแรม Novotel สยามสแควร์ Manuel Reymondin พูดถึงสรรพคุณของสาหร่าย ที่พ่อครัวและแม่ครัวของโรงแรมนำมาประกอบอาหารว่า เขาบอกว่าสาหร่าย spirulina เป็นแหล่งพลังงานที่ดี และใช้รับประทานแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ บริษัทที่นำโครงการปลูกสาหร่ายมานำเสนอต่อ Novotel คือบริษัท Energaia ที่มีคุณ Derek Blitz ผู้บริหารคนหนึ่งสร้างอุปกรณ์ปลูกสาหร่าย ที่มีการไหลเวียนของน้ำสะอาด และเหรับแสงได้มาก เช่นบนดาดฟ้าของตึก study 3

คุณ Derek Blitz บอกว่า ต้องการหาลูกค้าที่เป็นโรงแรมหรือองค์การต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้พื้นที่บนดาดฟ้า เขาเชื่อว่าตึกเหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีประโยชน์ต่อคนเมืองได้ หากใช้พื้นที่ดังกล่าวมาปลูกสาหร่าย spirulina ตามธรรมชาติสาหร่ายพันธุ์นี้ชอบแสงแดดและความร้อน จึงน่าจะโตไว้ในสวนสาหร่ายบนดาดฟ้าของตึกต่างๆ คุณ Derek Blitz กล่าวเสริมว่า อุปกรณ์ปลูกสาหร่ายที่บริษัทของเขาเป็นผู้ประดิษฐ์ พร้อมที่จะถูกนำไปใช้ปลูกสาหร่ายได้เลย และอาจช่วยนำเสนออาหารประเภทใหม่ให้กับชุมชนต่างๆด้วย study 4

อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการปลูกสาหร่าย spirulina ยังแพงเกินกว่า ที่จะทำให้ผู้ผลิตตั้งราคาที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับได้ ในกรุงเทพฯราคาสาหร่าย spirulina สดหนึ่งขีดตอนนี้ตกราวๆ 150 บาท ซึ่งจะหมายความว่า ลูกค้าตอนนี้น่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงพอ ซึ่งนิยมซื้อวิตามิน และอาหารเสริมรับประทาน study 5Vocabulary
การไหล - flow
ขีด - 100 grams
คนเมือง - city people
ค่าใช้จ่าย - costs; expenses
โครงการ - a project; program
ชม - to admire, enjoy by viewing
ชอบใจ - [to be] pleased ; satisfied
ชุมชน - community
ดังกล่าว - previously mentioned
ดาดฟ้า - deck; rooftop
ตั้งราคา - to set or fix a price
ตามธรรมชาติ - natural; naturally
ตึก - building
แถว - area
ธรรมชาติ - nature ; natural
ธุรกิจ - business; business deal
แทน - to subsitute; replace; instead
นิยม - [is] popular; [is] fond of
เนื้อสัตว์ - meat
นำเสนอ - to present; submit; offer; propose
บริษัท - company; firm
ประกอบ - [to] be a component ; be an ingredient
ประเภท - type; kind
ประโยชน์ - useful; beneficial
ปลูก - [to] grow ; plant ; cultivate
ผลิตภัณฑ์ - product; merchandise
ผู้จัดการ - manager
ผู้บริโภค - consumer
ผู้บริหาร - executive; administrator
ผู้ประดิษฐ์ - inventor; creator
พลังงาน - energy; power
พัฒนา - to develop
พันธุ์ - species ; lineage ; breed
พื้นที่ - area
รับประทาน - to eat
รายได้ - income
รุ่นใหม่ - new model; new age
ลูกค้า - customer
วิธี - way ; method
เวียน - [to] circle ; revolve ; go around
ศศินทร์ - Sasin, the prestigious Thai business school
สด - fresh
สรรพคุณ - properties; characteristics
สร้าง - to build; construct
สวน - garden; farm
ส่วนประกอบ - component
ส่วนใหญ่ - majority
สังคม - society
แสง - light; ray of light
แสงแดด - sunlight ; sunshine
เห - [to] turn ; swerve
แหล่ง - source
องค์การ - organization; agency
อย่างไรก็ตาม - however
อุปกรณ์ - equipment

Home...