Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ทีมงานองค์การอนามัยโลกซึ่งกำลังศึกษาไวรัส H7N9 ในประเทศจีน บอกได้แต่เพียงว่าเป็นไวรัสอันตรายมากต่อมนุษย์ แต่ยังระบุที่มาไม่ได้

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่นี้ แพร่ระบาดไปถึง 7 จังหวัดในประเทศจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 22 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน

นาย Keiji Fukuda ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงทางสาธารณสุข ขององค์การอนามัยโลก กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่กรุงปักกิ่งว่า ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่จากมนุษย์ ไปสู่มนุษย์ ได้ง่ายๆ และว่า study 1

เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า เชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อมนุษย์ และจากหลักฐานที่ได้พบเห็น เชื้อไวรัสนี้ แพร่จากสัตว์ปีก สู่มนุษย์ได้ง่ายกว่าเชื้อไวรัส H5N1 เชื้อไวรัส H5N1 เป็นเชื้อไข้หวัดนกที่ปรากฏขึ้นในปีค.ศ. 2003 และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้แพร่ออกไปถึงสามทวีป และมีผู้เสียชีวิตเพราะเชื้อไวรัส H5N1 นี้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ติดเชื้อ 622 คน study 2

นาย Liang Wannian แห่งคณะกรรมการอนามัยแห่งชาติและการวางแผนครอบครัว บอกว่ายังจะต้องทำความเข้าใจเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ ให้มากกว่านี้ เขากล่าวว่า ในขณะนี้ ยังบอกไม่ได้ ว่ามาตรการป้องกันของรัฐบาลทำงานได้ผลมากหน่อยแค่ไหน และยังบอกไม่ได้ด้วยว่า เป็นความเสี่ยงต่อประชาชนมากแค่ไหน study 3

เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการอนามัยแห่งชาติและการวางแผนครอบครัวของจีนอธิบายว่า มีปัจจัยที่ยังระบุไม่ได้หลายอย่าง รวมทั้งแหล่งที่มาของเชื้อไวรัส การแพร่พันธุ์ของไวรัส ตัวที่ทำให้เกิดโรค พิษ การเคลื่อนที่ อาการของโรค และสถานภาพการระบาดของโรค ซึ่งหมายความว่า ยังจะต้องศึกษากันอีกมาก

นักวิทยาศาสตร์ของ WHO หรือองค์การอนามัยโลก และของทางการจีนลงความเห็นร่วมกันว่า แหล่งที่ทำให้มนุษย์ติดเชื้อไวรัส สายพันธุ์ใหม่นี้ น่าจะเป็นนก โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ study 4

แพทย์หญิง Nancy Cox ผู้อำนวยการฝ่ายไข้หวัดใหญ่ของศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐบอกว่า เท่าที่ปรากฏ ตัวอย่างที่เก็บมาวิเคราะห์ จากนกที่โยกย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาล ไม่มีเชื้อ H7N9 แต่ตัวอย่างที่เก็บมาจากไก่ เป็ด และนกพิราบ จากตลาดสัตว์ปีกมีเชื้อไวรัสนี้ รวมทั้งตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของตลาดสัตว์ปีกด้วย เท่าที่ปรากฏผู้เสียชีวิตและติดเชื้อส่วนใหญ่ อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ และทางการนครเซี่ยงไฮ้ ได้ปิดตลาดสัตว์ปีกที่นั้นแล้ว study 5Vocabulary
การควบคุม - controlling
การเคลื่อนที่ - travel; movement
การแพร่พันธุ์ - reproduction, propagation
การระบาด - outbreak
การวางแผน - planning
ไข้หวัดนก - avian flu; bird flu
ไข้หวัดใหญ่ - flu; influenza
คณะกรรมการ - commission; council
ครอบครัว - family
ครึ่งหนึ่ง - half
ความมั่นคง - security
ความเสี่ยง - risk; chance
ค.ศ. - A.D.; Christian Era; [short for] คริสต์ศักราช
จำนวน - number; amount
เชื้อไวรัส - virus
ตัวอย่าง - sample; example
ถิ่นฐาน - hometown; residence
ทางการ - official; governmental
ทำความเข้าใจ - [to] try to understand
เท่าที่ - so far; to the extent that; as much as
นกพิราบ - pigeon
นักวิทยาศาสตร์ - scientist
ในขณะนี้ - now; at present
ประชาชน - the public; citizens
ปรากฏ - to appear; to reveal
ป้องกัน - to prevent; protect against
ปัจจัย - factor
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - assistant director
ผู้ติดเชื้อ - infected person
ผู้สื่อข่าว - reporter; journalist
ผู้อำนวยการ - director
พิษ - [is] poisonous; toxic
เพียงพอ - sufficient
แพทย์หญิง - (female) doctor
แพร่ - to broadcast; disseminate
แพร่ระบาด - [to] spread out; be dispersed
มนุษย์ - human
มากน้อยแค่ไหน - how much; mow many
มาตรการ - measure; order
โยกย้าย - evacuate
รักษา - to take care of; maintain
ฤดูกาล - seasonal
ลงความเห็น - to conclude; to judge
วิเคราะห์ - to analyze
ศึกษา - to study
ศูนย์ - center
สถานภาพ - status
สหรัฐ - the United States
สัตว์ปีก - poultry; fowl
สาธารณสุข - public health
สายพันธุ์ - breed; strain
สิ่งแวดล้อม - environment
แสดงให้เห็น - to show; to demonstrate
หลักฐาน - evidence
แห่งชาติ - national
แหล่ง - source
องค์การอนามัยโลก - the World Health Organization
อธิบาย - to explain
อนามัย - health; hygiene
อาการ - symptom

Home...