Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

คำแนะนำแก้ปัญหาการรังแกผู้เยาว์ทางอินเทอร์เน็ตและ Social Media คือสอนให้รู้จักใช้มือถือและท่องอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบและรู้ทัน

ปัญหาเรื่องเด็กนักเรียนรังแกกันหรือถูกรังแกโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตหรือ Social Media ไม่ใช่เรื่องใหม่ บางครั้งถึงกับมีข่าวการกระทำอัตวินิบาตกรรมของเด็กนักเรียนที่ถูกรังแกทางอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการรณรงค์ต่อต้านเรียกร้องให้ออกกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิด

แต่ Izzy Kalman นักเขียนและผู้สร้างเว็บไซต์ Bullies2Buddies.com ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากกับขบวนการรณรงค์ต่อต้านการรังแกกัน เขาให้เหตุผลว่า กฎหมายที่ออกมามักไม่ได้ผลทำให้ต้องออกกฎหมายที่กำหนดโทษเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ study 1

นอกจากนี้ คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่บอกให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ดูแลลูกหลานของตนให้ใกล้ชิดมากขึ้นนั้น ยังเป็นเรื่องที่ทำตามได้ยาก เพราะส่วนใหญ่ต้องทำมาหากินกันตัวเป็นเกลียว study 2

Izzy Kalman แนะนำว่า วิธีดีที่สุดในการป้องกันการถูกรังแกหรือถูกรังควานทางอินเทอร์เน็ตและ Social Media นั้น คือบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอนให้ลูกหลานรู้จักจัดการกับสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง เช่น ถ้าเป็นการเขียนข้อความโจมตีกัน ก็ไม่ควรสนใจตอบโต้ ซึ่งอาจทำให้ผู้รุกรานเลิกสนใจไปเอง หรือถ้าอยากจะตอบโต้ ก็ให้หาทางใช้อารมณ์ขันเข้าแก้ แต่ถ้าข้อความโจมตีเป็นความจริง การยอมรับว่าตนเองอาจทำอะไรผิดพลาดได้ ก็อาจเป็นวิธีแก้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี study 3

แต่ Izzy Kalman บอกว่า ที่สำคัญคือก่อนที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะให้ลูกหลานมีโทรศัพท์มือถือใช้ หรือเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้นั้น ควรจะอธิบายให้ลูกหลานเข้าใจการใช้อย่างมีความรับผิดชอบ และรู้วิธีจัดการกับข้อความ หรือสิ่งที่ก็อันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนัดพบกับคนที่ไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อน study 4

นอกจากนี้การใช้มือถือหรืออุปกรณ์พกพาต่างๆนั้น ควรจะมีกาลเทศะด้วย โดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลา และสุดท้ายก็คือ ถ้าอยากให้คนอื่น ปฏิบัติกับตนเองในทางดี ก็ควรจะปฏิบัติต่อคนอื่นในทางที่ดีด้วย study 5Vocabulary
กฎหมาย - law
ก่อให้เกิด - to cause; to bring about
การกระทำ - action; act
การนัดพบ - dating; meeting
การป้องกัน - defense; protection
การยอมรับ - admission; acceptance
การรณรงค์ - campaigning
กาลเทศะ - time and place; occasion; situation
กำหนดโทษ - penalty; punishment
ใกล้ชิด - close; near
ขบวนการ - campaign; drive; process
ข้อความ - message
ควรจะ - should
คำแนะนำ - suggestion; advice
จัดการ - to manage; to handle
จำเป็นจะต้อง - have to; must; need to
ดูแล - to care for; look after
โดยเฉพาะ - especially
ต่อต้าน - to resist; to be against
ตอบโต้ - to retaliate; fight back
ตัวเป็นเกลียว - (to work) strenuously; arduously
ถึงกับ - so that; as a result
ทำมาหากิน - earn a living
ทิ้งไว้ - leave (behind)
นอกจากนี้ - in addition; moreover
แนะนำ - advise; recommend
บิดามารดา - parents
ปฏิบัติ - [to] do; perform; act
เป็นอย่างมาก - considerably; tremendously
ผิดพลาด - [to] be wrong ; be incorrect
ผู้กระทำผิด - offender; culprit
ผู้เชี่ยวชาญ - expert
ผู้ปกครอง - guardian
ผู้รุกราน - agressor; invader
พก - to carry in a pocket
ไม่ได้ผล - ineffective
ไม่เห็นด้วย - to disagree
รังแก - to bully
รังควาน - to persecute; to molest
เรียกร้อง - to demand; appeal
ลงโทษ - to punish
ลูกหลาน - descendants
วิธี - way; method
สถานการณ์ - situation
เหตุผล - reason
อย่างมีความรับผิดชอบ - responsibly
อธิบาย - [to] explain
อย่างยิ่ง - extremely
ออกกฎหมาย - [to] legislate; make a law; enact
อัตวินิบาตกรรม - suicide; self-annihilation
อันตราย - dangerous
อารมณ์ขัน - a sense of humor
อุปกรณ์ - equipment

Home...