Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

สมาชิกพรรค Republican กล่าวว่าจะใช้เพดานหนี้เป็นเบี้ยต่อรองบังคับให้ปธน. Obama ลดภาระหนี้สินของประเทศให้ได้

ส.ว. Mitch McConnell ผู้นำในวุฒิสภาของพรรครีพับลิกัน ซึ่งมีเสียงข้างน้อย กล่าวตอบต่อคำถามที่ว่าฝ่ายรีพับลิกัน จะใช้เรื่องเพดานหนี้ของประเทศ มาเกี่ยวโยงกับการต่อรอง ลดการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือไม่ ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์ว่า

ส.ว. Mitch McConnell ผู้นำของรีพับลิกันในวุฒิสภากล่าวว่า ถ้าประธานาธิบดีไม่นำประเทศ ไปในทางที่จะลดการใช้จ่ายอย่างมหาศาลแล้ว ทางฝ่ายรีพับลิกันก็จะใช้เบี้ยต่อรองทุกอย่างที่มี เรื่องเพดานหนี้ก็เป็นเบี้ยอันหนึ่ง study 1

ถ้ารัฐสภาไม่ลงมติอนุมัติเพิ่มเพดานหนี้ รัฐบาลสหรัฐจะไม่มีเงินใช้จ่ายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซี่งอาจทำให้โลกเกิดความไม่มั่นใจ ในความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหรัฐได้

ในประเด็นเรื่องเพดานหนี้นี้ สมาชิกพรรคเดโมแครต มีความเห็นแตกต่างออกไป ส.ส. Nancy Pelosi ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎร อธิบายว่าการเพิ่มเพดานหนี้เป็นการอนุมัติ ให้รัฐบาลกู้เงินเพื่อนำมาใช้หนี้ ที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนหน้าแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในอนาคต study 2

ส.ส. Pelosi กล่าวว่า สหรัฐจะต้องรับผิดชอบหนี้สินที่ได้ก่อไว้แล้ว เรื่องจะตัดการใช้จ่ายในอนาคต ไม่มีใครคัดค้าน แต่จะบอกว่า จะไม่ใช้หนี้นั้นไม่ได้

ประธานาธิบดี Obama กล่าวไว้ ว่าจะไม่ยอมต่อรองเรื่องเพดานหนี้ กับสมาชิกพรรครีพับลิกัน ในรัฐสภาเหมือนที่กระทำไปในปี ค.ศ. 2011 อีก ซึ่งเป็นจุดยืนที่ท้าทาย ฝ่ายรีพับลิกัน ให้ทำอย่างที่ขู่ไว้ study 3

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Obama ก็กล่าวไว้ด้วยว่า เห็นด้วยกับความปรารถนาของฝ่ายรีพับลิกัน ที่อยากลดและปฏิรูปโครงการใช้จ่ายมูลค่าสูง เช่น การประกันสุขภาพและการประกันสังคม ส่วนการลดการขาดดุลงบประมาณนั้น จะต้องเป็นการผสมผสานกันระหว่างการลดการใช้จ่าย กับการเพิ่มรายได้ของรัฐบาล study 4Vocabulary
การขาดดุลงบประมาณ - budget deficit
การใช้จ่าย - spending
การประกัน - insurance
การผสมผสาน - combining; integrating
การอนุมัติ - approving; allowing
กู้เงิน - [to] borrow money
เกี่ยวข้อง - [to] relate; concern; involve
เกี่ยวโยง - connect; affect; involve
ขู่ - [to] intimidate; threaten; menace
ความน่าเชื่อถือ - reliability; faithfulness
ความปรารถนา - wish; desire
ความมั่นใจ - confidence
ความเห็น - idea; view; opinion
คัดค้าน - to oppose; to disagree
โครงการ - project; program
จุดยืน - stance
ใช้หนี้ - to pay one's debt
ต่อรอง - to negotiate; bargain
แตกต่าง - to differ; be different
ทางการเงิน - financial
ท้าทาย - [to] challenge; defy
โทรทัศน์ - television
ในขณะเดียวกัน - meanwhile
เบี้ยต่อรอง - bargaining chip
ปฏิรูป - to reform
ประเด็น - the topic; the point at issue
พรรค - party; group united by a common idea
เพดาน - ceiling
มูลค่า - value; cost
รัฐบาล - government
รัฐสภา - Congress
รับผิดชอบ - to be responsible for
รายได้ - income
ลงมติ - to cast a vote; to determine
วุฒิสภา - Senate; upper house
สภาผู้แทนราษฎร - House of Representatives
สมาชิก - member
ส.ว. - Senator (สมาชิกวุฒิสภา)
ส.ส. - member of the House of Representatives (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
สังคม - [is] social; society
สัมภาษณ์ - interview
สุขภาพ - health
เสียงข้างน้อย - minority
หนี้ - debt; liability
หนี้สิน - debt; obligation
ให้ความเห็นชอบ - to approve
อธิบาย - to explain
อนาคต - future
อย่างมหาศาล - immensely; tremendously

Home...