Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ผู้ผลิตน้ำมันทางเลือกใหม่ของสหรัฐใช้สาหร่ายเป็นวัตถุดิบและได้ทดลองจำหน่ายแล้วที่ซานฟรานซิสโก

Richard Battersby หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขต Davis ได้เปลี่ยนรถของทางมหาวิทยาลัย จากรถที่ใช้พลังงานน้ำมันแบบปกติ มาเป็นยานพาหนะที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล หรือพลังงานทางเลือกอื่นๆ เขาบอกว่าสัดส่วนของการใช้พลังงานทางเลือกใหม่ แม้จะมีไม่มาก แต่หากสามารถลดการนำเข้าน้ำมันได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ก็จะช่วยประเทศให้ประหยัดในรูปตัวเงินได้มาก study 1

บริษัท Propel Fuels ซึ่งอยู่ที่เมือง Redwood City รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทอเมริกันที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล คุณ Matt Horton CEO ของบริษัทกล่าวว่า การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค และการให้ความรู้ถึงทางเลือกใหม่ๆ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการกระตุ้นการใช้พลังงานทางเลือกใหม่ บริษัท Propel ของเขา มีสถานีให้บริการน้ำมัน 29 แห่งทั่วประเทศ เมื่อปีที่แล้วบริษัท Propel ร่วมมือกับ Solazyme ในการเพิ่มทางเลือกพลังงานสะอาดให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ หนึ่งในวัตถุดิบก็คือสาหร่าย study 2

และนั้นก็เป็นเสียงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ในห้องทดลอง โดยใช้สาหร่ายเป็นวัตถุดิบ Bob Ames ผู้บริหารของ Solazyme กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาน้ำมันดีเซลจากสาหร่าย เดิมจากห้องทดลอง ซึ่งทางบริษัทเพาะพันธุ์สาหร่าย ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมัน บริษัท Solazyme ได้จดทะเบียนเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย Bob Ames กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดนี้ถือเป็นเพียงก้าวแรกๆของการนำสาหร่าย ซึ่งเป็นพืชน้ำโตเร็ว มาพัฒนาเป็นพลังงานสะอาด

บริษัท Propel นำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากสาหร่าย ติดตั้งที่ปั๊มน้ำมันสี่แห่งบริษัท ในนครซานฟรานซิสโกและเขตใกล้เคียง และถือเป็นครั้งแรก ที่มีการนำน้ำมันที่พัฒนาโดยบริษัท Solazyme วางจำหน่ายต่อสาธารณชน study 3

ผลตอบรับจากตลาดเป็นที่น่าพอใจ พอหลังจากทดลองขายได้หนึ่งเดือน ยอดขายน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นถึง 35% คุณ Ames กล่าวว่า บริษัทตั้งราคาขายเท่ากับน้ำมันชนิดอื่นๆ และที่ลูกค้าเลือกใช้น้ำมันที่ได้จากสาหร่าย ก็เพราะพวกเขาเห็นข้อดีด้านสิ่งแวดล้อม กับปัญหาที่การใช้มีอยู่อย่างจำกัด ก็เพราะว่าผู้ผลิตยังไม่สามารถขายน้ำมันได้ในราคาที่ต่ำกว่านี้มากนัก

Matt Horton CEO ของ Propel กล่าวว่า ผู้ผลิตต้องผลิตน้ำมันชนิดนี้ออกมาให้ได้จำนวนมากๆ เพื่อให้คุ้มกับการลงทุน และจะได้ขายในราคาที่ต่ำได้ ขณะนี้บริษัท Solazyme ใช้โรงงานในสหรัฐเป็นทางการผลิต แต่ก่อนสิ้นปีนี้น้ำมันไบโอดีเซลจากสาหร่ายของบริษัท จะถูกผลิตที่โรงงานในประเทศบราซิล ร่วมกับบริษัทพันธมิตร study 4Vocabulary
การกระตุ้น - stimulating
การนำเข้า - importing
การลงทุน - investment
ก้าวแรกๆ - first steps
ใกล้เคียง - [to be] nearby; close
ข้อดี - advantage; merit
เขต - area; district
คุ้ม - worthwhile
โครงการ - project; plan
จดทะเบียน - [to] register; enroll
จำนวน - amount; number; quantity
จำหน่าย - [to] sell; distribute
จุดเริ่มต้น - starting point
ตั้งราคา - to set or fix a price
ติดตั้ง - [to] install; set up
ทดลอง - to experiment; test
ทางเลือก - choice; alternative
น่าพอใจ - [to be] satisfiable
น้ำมัน - oil; gasoline
บริการ - service
ปกติ - normal; usual
ประหยัด - [to] economize; be thrifty
ปัจจัย - factor
ปั๊มน้ำมัน - [to] fill up (a car with petrol)
เปลี่ยน - to change; replace; to convert
ผลิต - manufacture
ผู้ขับขี่ - driver
ผู้บริโภค - consumer
ผู้บริหาร - executive; administrator
พันธมิตร - alliance; ally
ฝ่าย - side; party
พฤติกรรม - behavior
พลังงาน - energy; power
พัฒนา - to develop
พืชน้ำ - aquatic plants
เพาะพันธุ์ - to cultivate; culture
เพียง - only
มหาวิทยาลัย - university
มีอยู่อย่างจำกัด - limited
ยานพาหนะ - vehicle
ร่วมมือ - to cooperate
วัตถุดิบ - raw material
วิทยาเขต - campus
สถานี - station
สะอาด - clean
สัดส่วน - proportion; ratio
สาธารณชน - public; community; people in general
สาหร่าย - algae; seaweed
สิ่งแวดล้อม - environment
ห้องทดลอง - laboratory; lab
หัวหน้า - boss; chief

Home...