Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

เวียดนามเตรียมขึ้นแท่นอันดับหนึ่งแซงไทย ทำยอดส่งออกข้าวมากที่สุดของโลกปีนี้

เวียดนามครองอันดับสองในกลุ่มประเทศส่งออกข้าวมากที่สุดของโลก รองจากไทยมายาวนาน แต่ในปีนี้ เวียดนามคาดว่า จะสามารถส่งออกข้าวได้ราวๆ 7 ล้านตัน มากกว่าตัวเลขของไทย ที่ประมาณการส่งออกไว้ ที่ราวๆ 6 ล้าน 5 แสนตันเท่านั้น study 1

คุณ Nguyen Van Don ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Viet Hung บริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของเวียดนามบอกว่า จนถึงขณะนี้ยอดการส่งออกข้าวของเวียดนาม นั่นมีบริบาลมากกว่าไทยแล้ว ซึ่งชาวเวียดนามก็ต้องขอบคุณนโยบายการรับประกันราคาข้าวของรัฐบาลไทย ที่ส่งผลต่อยอดการส่งออกในปีนี้ study 2

นักธุรกิจส่งออกข้าวชาวเวียดนามบอกว่า เหตุผลก็คือ นโยบายการรับประกันราคาข้าวของไทยนั้น รัฐบาลจะรับซื้อข้าวในราคาสูงไปเก็บไว้ เพื่อสนับสนุนชาวนาไทย แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะขายข้าวที่รับซื้อมาในตลาด เพราะข้าวมีราคาแพงเกินไป ทำให้แต่ละประเทศเช่นเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน และพม่า ต่างแข่งขันเพื่อแย่งตลาดในส่วนนี้ โดยเวียดนามมีคู่แข่งสำคัญคืออินเดีย study 3

นักธุรกิจส่งออกข้าวชาวเวียดนามบอกด้วยว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ยังมีส่วนมาจากยอดการสั่งซื้อข้าวที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจากประเทศจีน ทำให้ปีนี้จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ที่นำเข้าข้าวจากเวียดนาม ไปจำนวนมากกว่า 2 ล้านตันแล้ว ทั้งๆที่ปีก่อนหน้านี้ การค้าข้าวระหว่างจีนกับเวียดนามนั้นไม่ค่อยมีมากนัก แต่ในปีนี้และปีแต่ต่อไป จีนมีน้าวโน้มว่า จะกลายเป็นตลาดส่งออกข้าวหลักของเวียดนามไปแล้ว study 4

อย่างไรก็ตามในวงการค้าข้าวจะทราบดีว่า ปกติแล้วข้าวเวียดนามนั้น จะมีคุณภาพด้อยกว่าข้าวของไทย และมีตลาดการส่งออกที่ค่อนข้างจะต่างกัน แต่เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรของเวียดนามบอกว่า การส่งออกข้าวที่น้อยลงของไทยนั้น กลายเป็นโอกาสสำคัญของเวียดนาม ที่จะเพิ่มช่องทางใหม่ๆให้มากขึ้น study 5

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยงานด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบท ในจังหวัด Tien Giang แหล่งปลูกข้าวสำคัญทางตอนกลางของเวียดนามบอกว่า แม้ในตอนนี้ จะยังไม่ถือเป็นโอกาสทองในการส่งออกข้าวของเวียดนามเสียทีเดียว แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในระยะยาว ที่จะช่วยให้เวียดนาม ค่อยๆเปลี่ยนวิธีการเลือกพันธุ์ข้าวในการปลูก และเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวคุณภาพดีให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า study 6

เจ้าหน้าที่คนนี้บอกด้วยว่า กว่าร้อยละ 45 ของข้าวที่ปลูก ในพื้นที่ของจังหวัด Tien Giang นั้น เป็นข้าวพันธุ์คุณภาพดี และกำลังวางแผนสนับสนุนเตรียมขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น เพื่อรองรับตลาดข้าวใหม่ๆของเวียดนาม

คุณ Nguyen Ngoc Phan ชาวนาในจังหวัดTien Giang บอกว่า เขามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากหันมาปลูกข้าวพันธุ์ดี มากว่า 5 ปี ชาวนาจากเวียดนามบอกว่า เขาได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่การเกษตรให้ปลูกข้าว ที่มีคุณภาพดีมากขึ้นเมื่อหลายปีก่อน และแน่นอนว่าเมื่อปลูกข้าวคุณภาพที่ดีขึ้น รายได้ก็ดีขึ้นตามไปด้วย จนเขาต้องตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกข้าวให้มากขึ้นจนเต็มแปลงนาไปแล้ว study 7

แน่นอนว่าผู้คนในวงการข้าวของเวียดนาม ต่างยินดีที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกในปีนี้ และทราบดีว่าเงื่อนไขสำคัญ ที่จะสามารถรักษาตำแหน่งนี้ไว้ต่อไป คือ สภาพอากาศและความปริมาณการต้องการข้าวของโลก แต่เจ้าหน้าที่เวียดนามย้ำว่า เป้าหมายในการรักษาตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดของโลก ยังมีความสำคัญน้อยกว่าการเร่งส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีให้มากขึ้น เพื่อรองรับตลาด และความต้องการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต study 8Vocabulary
ก่อนหน้านี้ - previously
การเกษตร - agriculture
การค้า - trade; commerce
การรับประกัน - guarantee; insurance
การเร่ง - accelerating
แข่งขัน - to compete
ครอง - to wield, to appear as; to possess
ค่อนข้างจะ - somewhat
คุณภาพ - quality (as in high or low quality)
ด้อย - inferior
คาดว่า - expects that
คู่แข่ง - competitor
เงื่อนไข - condition; consideration
ชนบท - countryside; rural area
ตำแหน่ง - position
ทั้งๆที่ - even though ; despite
นโยบาย - policy
น้าวโน้ม - to bend
นำเข้า - to import
ปกติ - normally
ปริมาณ - amount; quantity
ปลูก - to cultivate
เป้าหมาย - objective; goal
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Assistant Director-General
พัฒนา - to develop
พันธุ์ - breed; strain
ย้ำ - to insist
แย่ง - to fight for
รอง - subordinate; secondary
รองรับ - support
ร้อยละ - percent
รายใหญ่ - major; main; important
รัฐบาล - goverment
ส่งผล - affect; influence
ส่งเสริม - to encourage; promote
ส่งออก - to export
สนับสนุน - to support
สภาพอากาศ - climate
หน่วยงาน - institute
หลัก - foundation; principle
เหตุผล - reason
แหล่ง - area
อนาคต - the future
อย่างไรก็ตาม - anyhow; anyway; however

Home...