Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

เงินพิเศษที่พ่อแม่ให้กับลูกเป็นประจำช่วยให้เด็กๆเรียนรู้การจัดสรรงบประมาณของตนได้

เด็กๆส่วนมากเรียนรู้ถึงค่าของเงินด้วยการใช้จ่ายเงินพิเศษที่ได้รับจากพ่อแม่ เงินพิเศษที่เด็กๆได้รับ ช่วยให้เด็กๆวางแผนการใช้จ่ายของตน และได้เรียนรู้ความผิดพลาดในการใช้จ่ายเงินตั้งแต่เยาว์วัย

จำนวนเงินที่พ่อแม่ให้แก่ลูกใช้ตามใจชอบนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว พ่อแม่ต้องพิจารณาด้วยว่าควรให้เงินเป็นประจำทุกรอบสัปดาห์หรือว่าเดือนละครั้ง เด็กบางคนได้รับเงินพิเศษทุกสัปดาห์ บางคนก็ได้รับเดือนละหน study 1

พ่อแม่ควรระบุให้ชัดเจนว่าลูกสามารถใช้เงินไปซื้ออะไรได้บ้าง ตอนแรกๆ เด็กเล็กอาจจะรีบใช้เงินไปหมดภายในเวลารวดเร็ว เมื่อเงินหมดไปอย่างรวดเร็ว เด็กๆก็จะได้บทเรียนว่า ควรจะใช้เงินตามงบประมาณที่มีอยู่ แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ยอมใจอ่อน ต้องไม่ยอมให้เงินลูกเพิ่มจนกว่าจะครบกำหนดให้เงินรอบต่อไป นี่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องความจำเป็นในการตั้งงบประมาณว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ และจะเก็บออมเท่าไหร่ เด็กที่อยู่ในวัยโตกว่าอาจจะมีความรับผิดชอบมากกว่า ในการออมเงินให้ได้ตามเป้า เพื่อซื้อเสื้อผ้าหรือว่าข้าวของจำพวกอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ study 2

นักเขียนหลายคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นว่าพ่อแม่ไม่ควรจะว่าจ้างให้ลูกทำงานบ้านเพราะว่า งานบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการว่าจ้างลูกให้ทำงานบ้านที่เป็นงานพิเศษ นอกเหนือจากงานบ้านปกติทั่วไป เป็นความคิดที่ดี เพราะจะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าอะไรคือความรับผิดชอบร่วมกันในครอบครัว และอะไรคือธุรกิจ

เงินพิเศษช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ ว่าสามารถใช้เงินทำอะไรได้บ้าง อาจจะนำไปซื้อของขวัญให้กับคนที่รัก หรือว่าอาจจะไปบริจาคแก่องค์การกุศล บางคนอาจจะเก็บไว้ใช้จ่ายซื้อข้าวของส่วนตนที่อยากจะได้ บางคนอาจจะเก็บออมเอาไว้ หรือบางคนอาจจะนำไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ study 3

การเก็บออมช่วยให้เด็กๆเข้าใจถึงการตัดลด ค่าใช้จ่ายลงเพื่อเก็บหอมรอมริบให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ การส่งเสริมให้เด็กเก็บออมส่วนหนึ่งของเงินพิเศษที่ได้รับจากพ่อแม่ เป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ การจัดการการเงินของตนเอง

มีธนาคารจำนวนมากที่ให้บริการต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กเล็กและเด็กวัยรุ่นได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ การเปิดบัญชีออมทรัพย์ เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในปัจจุบันอาจจะต่ำ แต่ว่าในระยะยาว ดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละปี จะกลายเป็นเงินต้น ที่ได้รับดอกเบี้ยในเวลาต่อมา เงินออมจะค่อยๆงอกเงยมากขึ้นทีละน้อย อย่างช้าๆ study 4Vocabulary
การเงิน - finance
การใช้จ่าย - spending
การตั้ง - [the activity of] setting up; beginning
การเริ่มต้น - initial period; beginning
การว่าจ้าง - hiring; employing
การส่งเสริม - encouraging; promoting
กำหนด - to schedule; set
กุศล - charity; merit
เก็บหอมรอมริบ - to save little by little
ของขวัญ - present; gift
ข้าวของ - things; possessions
ขึ้นอยู่กับ - to depend on
ความจำเป็น - need; necessity
ความผิดพลาด - mistake
ความรับผิดชอบ - responsibility; obligation
ค่าใช้จ่าย - expenses
งบประมาณ - budget
งอกเงย - increase; grow
เงินต้น - principle; capital
เงินพิเศษ - allowance; fringe benefit
จ้าง - to hire; employ
จำนวน - amount
จำพวก - species; type; group
ใจอ่อน - weak of spirit; soft-hearted
ดอกเบี้ย - interest (paid on a loan)
ตามใจชอบ - as you like
ทีละน้อย - a little at a time
ธุรกิจ - business
นอกเหนือจาก - besides; except; aside from
บทเรียน - lesson
บริการ - service
บริจาค - to donate
บัญชี - list; account
ปกติ - normal; usual
ประจำ - [is] regular, routine; fixed
ประเภท - type; kind
เป้า - purpose; objective
ไปหมด - entirely; all
ผู้เชี่ยวชาญ - expert
ฝาก - to deposit; to bring as a gift
พิจารณา - to consider; to examine
เยาว์วัย - youth; childhood
รวดเร็ว - fast; quick
รูปแบบ - type; feature
ลงทุน - to invest
วัยรุ่น - teenager
วางแผน - to plan
สัปดาห์ - week
สามารถ - can; be able to
แสดงความคิดเห็น - to comment; opine
หน - time; occasion
หมดไป - to disappear; to go away
องค์การ - organization; agency
อย่างไรก็ดี - however; any way
ออม - to save; conserve
ออมทรัพย์ - savings
อุปกรณ์ - equipment
โอกาส - chance; opportunity

Home...