Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

องค์การอนามัยโลกชี้ว่าโรคพยาธิกินีใกล้จะหายไปจากโลกแล้ว

เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า อีกไม่นานโรคพยาธิกินีอาจจะกลายเป็นโรคอันดับที่สอง ที่หมดไปจากโลกต่อจากโรคฝีดาษ หลังจากพบว่า มีจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างมากตั้งแต่ 32 ปีก่อน ในตอนนั้นพบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ถึง 3 ล้าน 5 แสนคน ใน 20 ประเทศทั่วทวีปเอเชียและอาฟริกา

ปัจจุบันพบโรคพยาธิกินีระบาดในประเทศมาลี เอธิโอเปีย ช้าดและซูดานใต้ ซึ่งเป็นประเทศเอกราชใหม่ในอาฟริกา ด็อกเตอร์ Gautam Biswas เป็นหัวหน้าทีมงานในโครงการปราบโรคพยาธิกินีให้หมดไปจากโลก เขากล่าวว่าผู้ป่วยโรคนี้เกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศซูดานใต้ study 1

เขากล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าขณะนี้ทางโครงการกำลังพยายามหยุดยั้งการติดต่อของโรคให้เร็วที่สุด ก่อนจะรับรองได้ว่าไม่มีโรคนี้หลงเหลืออยู่ และเมื่อถึงตอนนั้น โรคพยาธิกินีจะกลายเป็นโรคที่เกิดจากตัวพยาธิโรคแรก ที่ถูกปราบให้หายไปจากโลกโดยไม่มีการใช้ยาและวัคซีน study 2

เชื้อพยาธิกินีเข้าสู่ร่างกายคนผ่านการดื่มน้ำที่มีไข่พยาธิปนเปื้อน ตัวพยาธิมีลักษณะเหมือนเส้นด้าย เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวเกือบเมตร และอาจจะโผล่ออกมาจากใต้ผิวหนังของผู้ป่วย แม้จะไม่ทำให้เสียชีวิต ผู้ป่วยไม่สามารถออกไปทำงานได้นานเป็นเดือนๆ ทำให้ขาดรายได้ มีผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน ส่วนผู้ป่วยเด็กต้องขาดเรียนไปนาน study 3

โรคพยาธิกินีต่างจากโรคฝีดาษและโปลิโอ ตรงที่ไม่มีทั้งยารักษาและวัคซีนป้องกัน ด็อกเตอร์ Gaitam Biswas หัวหน้าทีมงานในโครงการปราบโรคพยาธิกินี บอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า หัวใจสำคัญของการกำจัดโรคนี้ให้หมดไป คือการตรวจหาผู้ป่วยที่มีเชื้อพยาธินี้ให้ได้ แล้วทำการควบคุมไม่ให้แพร่เชื้อต่อ

เขาบอกว่าสำคัญมากที่คนมีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ การจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดยังเป็นการควบคุมการแพร่เชื้อ และเป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านสุขภาพ ตลอดจนช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม study 4

ด็อกเตอร์บิสวอสกล่าวว่าหลักแหล่งที่อยู่อาศัยที่ห่างไกลเป็นอุปสรรคใหญ่ ต่อการตรวจหาผู้ติดเชื้อพยาธิกินี ผู้คนในอาฟริกามักเคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ่อย ทำให้ไม่ได้รับการบริการทางสาธารณสุข ประเทศซูดานใต้ประสบปัญหานี้มากที่สุด เพราะว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ อยู่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางลำบากทำให้การตรวจหาผู้ป่วยทำได้ยาก study 5

เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกชี้ว่าการเสาะหาตัวผู้ป่วยพยาธิกินีรายที่เหลือให้พบ และควบคุมไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ เป็นขั้นตอนที่ยากมากที่สุดของกระบวนการกำจัดโรค เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดในพื้นที่ที่ห่างไกล และเดินทางเข้าไปไม่ถึง

ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายว่า องค์การอนามัยโลกจะสามารถรับรองว่า โรคพยาธิกินีได้สูญไปจากโลกนี้ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีการแพร่ระบาดของโรคพยาธินี้ ในประเทศต่างๆ นานติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี study 6Vocabulary
กระบวนการ - procedure, process
กล่าวว่า - says that
การจัดหา - provisions
การตรวจหา - detection
การติดเชื้อ - catching a disease
กำจัด - to get rid of
ขณะนี้ - now, presently
ขั้นตอน - procedure, method
ควบคุม - to control
เคลื่อนย้าย - to move
โครงการ - project
เจ้าหน้าที่ - staff, worker
ชุมชน - community
เชื้อ - bacteria, virus, pathogen
ด้าน - related to
ติดต่อกัน - consecutive
ถิ่นฐาน - permanent residence
เนื่องจาก - because of
ปนเปื้อน - to contaminate; infect
ปราบ - to subdue, to wipe out
ปัจจุบัน - currently
ปิดท้าย - to conclude, finish
เป็นการ - [has] succeeded; accomplished; completed
เปิดเผย - to disclose, to admit
ผลกระทบ - effect; affectation; influence
ผู้ป่วย - patient, the sick
ผู้สื่อข่าว - journalist, news reporter
โผล่ - to become slightly visible, to appear
ฝีดาษ - smallpox
พยาธิ - parasite, tapeworm
พฤติกรรม - behavior
แพร่ - to publicize; broadcast; disseminate
แพร่กระจาย - spread, circulate
มัก - often
ยั้ง - to stop, to cease
ระบาด - to break out (disease or war)
ราย - case, instance
รายงาน - a report
รายได้ - income
ลดลง - decreased
เศรษฐกิจ - economy
ส่งเสริม - [to] enhance; promote; encourage
สาธารณสุข - public health
สูญ - vanish
เส้นด้าย - thread, yarn
เสาะหา - to search for
หมดไป - to disappear, to go away
หยุดยั้ง - to stop, to cease
หลงเหลือ - remain, left over
หลักแหล่ง - home, residence
ให้ได้ - [shows certainty, or emphasizes something needs to be done]
องค์การ - organization
องค์การอนามัยโลก - the World Health Organization
อนามัย - sanitary
อย่างน้อย - at least
อุปสรรค - obstacle
เอกราช - independent (of a country)

Home...