Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

อาเซียนกังวลว่าความรุนแรงระหว่างชาวมุสลิมโรฮิงจะกับชาวพุทธในรัฐยะไข่อาจขยายวงออกไปนอกพม่า

โฆษกของรัฐยะไข่ นาย Win Myaing กล่าวกับ VOA ภาคภาษาพม่า ว่าเวลานี้สถานการณ์ในรัฐยะไข่อยู่ในการควบคุมแล้ว แต่อีกด้านหนึ่งองค์กรความช่วยเหลือต่างๆยังคงได้รับรายงานเกี่ยวกับการต่อสู้ ในเขตชนบทห่างไกลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่า ทางการพม่า ควรยื่นมือเข้าช่วยมากกว่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง ระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมโรฮิงจะในรัฐยะไข่ study 1

คุณ Phil Robertson ผช.ผอ.ฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ชี้ว่ามีความกังวลมากขึ้นว่ารัฐบาลพม่า อาจไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้จริง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีแรงกระตุ้นทางการเมืองในการแก้ไขรากเหง้าของปัญหา นั่นคือนโยบายที่เลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมโรฮิงจะ ซึ่งทำให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ไร้ที่พึ่งพิง

แม้ยังไม่ทราบสาเหตุของความรุนแรงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ แต่ก็ทำให้มีชาวมุสลิมมากกว่า 27,000 คน ต้องอพยพออกจากถิ่นฐาน หมู่บ้านมุสลิมหลายแห่งถูกเผาทั้งหมู่บ้าน รวมแล้วมีบ้านเรือนถูกเผามากกว่า 4,000 หลัง ชาวมุสลิมจำนวนมากหลบหนีไปยังค่ายอพยพในเมืองสิทธเว ซึ่งก็แออัดอยู่แล้ว study 2

คุณ Maeve Murphy หัวหน้าสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ หรือ UNHCR ในเมืองสิทธเวระบุว่า ขณะนี้มีผู้ลี้ภัยอยู่ที่ค่ายอพยพ ราว 75,000 คนจากความรุนแรงครั้งที่แล้วในรัฐยะไข่เมื่อเดือน มิ.ย. ซึ่งเวลานี้ยังไม่มีเสบียงเพียงพอสำหรับผู้ลี้ภัยชุดใหม่ แต่ก็พยายามเร่งขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปแล้ว

ชาวมุลสิมโรฮิงจะบางคนที่พอพูดภาษาเบงกาลีได้ พยายามหลบหนีเข้าไปในบังกลาเทศ แต่จุดผ่านแดนยังคงถูกปิดแม้ว่าทาง UNHCR ได้ร้องขอกับทางรัฐบาลบังกลาเทศไปแล้ว ซึ่งคุณ Phil Robertson กล่าวว่าองค์กรความร่วมมือของอิสลามหรือ OIC ควรกดดันรัฐบาลบังกลาเทศมากขึ้นในประเด็นนี้ study 3

ผช.ผอ.ฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าสิ่งที่นายกฯ บังกลาเทศ Sheikh Hasina กระทำต่อชาวมุสลิมโรฮิงจะนั้นเป็นเรื่องน่าอับอาย และ OIC ควรตำหนิบังกลาเทศที่ไม่จัดหาการปกป้องขั้นพื้นฐานให้กับชาวมุสลิมโรฮิงจะที่หลบหนีความรุนแรง เหล่านั้น ทางด้านเลขาธิการอาเซียน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวปราศรัยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ แสดงความกังวลต่อความวุ่นวายในรัฐยะไข่ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข ก็อาจขยายวงกว้างออกไปนอกประเทศพม่าได้ ดร.สุรินทร์เน้นย้ำว่าอาเซียนและสมาคมนานาชาติ ควรช่วยกันสนับสนุนให้เกิดความปรองดอง ทางการเมืองในพม่าโดยเร็ว study 4Vocabulary
กดดัน - to pressure; to compel; to force
กระทำ - do; act; carry out
แก้ไข - to correct
ขยาย - to expand
ขั้นพื้นฐาน - basic; fundamental
ควบคุม - to control
ความกังวล - worry; anxiety
ความช่วยเหลือ - assistance; help
ความปรองดอง - reconciliation
ความร่วมมือ - cooperation
ความรุนแรง - violence
ความวุ่นวาย - chaos; disorder
ค่าย - camp
โฆษก - announcer; broadcaster; spokesman
จัดหา - to provide
จุดผ่านแดน - border crossing
ชนบท - countryside; rural area
ดร. - Dr.; doctor
ต่อสู้ - to fight; to battle
ตำหนิ - to blame; condemn
ถิ่นฐาน - residence; hometown
ทางการ - official; governmental
ทางการเมือง - political
นโยบาย - policy
นานาชาติ - international
นายกฯ - prime minister (abbreviation of นายกรัฐมนตรี)
เน้นย้ำ - [to] repeat; emphasize; reiterate
บ้านเรือน - home; dwelling
ปกป้อง - to guard; protect
ปฏิบัติ - to do; to perform
ประเด็น - issue; point
ปราศรัย - speech; talk; address
ป้องกัน - to protect against; prevent
ผช. - assistant (abbreviation of ผู้ช่วย)
ผอ. - director; chief (abbreviation of ผู้อำนวยการ)
ผู้ลี้ภัย - refugee
เผา - to burn; to set fire to
พม่า - Burma; Myanmar
พึ่งพิง - to depend on; to rely on
เพียงพอ - enough
มนุษยชน - humanity; human beings
มิ.ย. - June (abbreviation for มิถุนายน)
ยื่นมือ - interfere; intervene
ร้องขอ - to request; to plead
รัฐยะไข่ - Rakhine State
รากเหง้า - root; origin
แรงกระตุ้น - motivation
ล่าสุด - latest; most recent
เลขาธิการ - secretary general
วงกว้าง - a wide area
สถานการณ์ - situation
สนับสนุน - to support or help; to sponsor
สมาคม - association; organization; corporation
สหประชาชาติ - the United Nations
สาเหตุ - cause; reason
สำนักงาน - office; government office
สิทธิ - right; privilege
เสบียง - provisions
หมู่บ้าน - village
หลบหนี - to escape; to flee
องค์กร - organization
อพยพ - evacuate
อย่างต่อเนื่อง - continuously; in succession
อับอาย - ashamed; disgraced
แออัด - [is] crowded; congested

Home...