Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกชาติทั่วโลกหามาตรการเร่งด่วนเพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีอันตราย

รายงานเรื่องนี้เสนอภาพที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับโลกของเราที่เต็มไปด้วยสารเคมีชนิดต่างๆมากมาย และเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน ข้อมูลที่ฟังแล้วน่ากลัวมากที่สุดก็ คือคนเรามีความรู้น้อยนิดเกี่ยวกับสารเคมีประมาณ 143,000 ชนิดที่ผลิตออกมาใช้กันทั่วไป study 1

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติชี้ว่ามีสารเคมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ได้รับการประเมินถึงผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในแทบทุกกิจกรรมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เหมืองแร่ นอกจากนี้เรายังสามารถพบสารเคมีในสี กาว สิ่งทอ และของเล่นเด็ก study 2

การเสียชีวิตจากสารเคมีอันตรายที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตร จัดอยู่ในอันดับหนึ่งในห้าของสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลก หรือเสียชีวิตราวปีละหนึ่งล้านคน

นอกจากผลเสียต่อสุขภาพแล้ว คุณซิลวี่ เล็มม์เน็ท ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแห่ง UNEP กล่าวว่า มาตรการควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายที่ไร้ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจอีกด้วย study 3

คุณเล็มม์เน็ท เจ้าหน้าที่ UNEP กล่าวว่า หากมองดูค่าเสียหายประเมินจากความเจ็บป่วย จากพิษยาฆ่าแมลงในทวีปอาฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า ทั้งที่เป็นค่ารักษาพยาบาล และการขาดรายได้ จะอยู่ที่ราว 6,300 ล้านดอลล่าร์สหรัฐเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเงินช่วยเหลือในโครงการพัฒนาต่างประเทศทั้งหมดที่มอบให้แก่ประเทศในแถบนี้ study 4

UNEP รายงานว่ามูลค่าของการขายสารเคมีทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราว 3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จนถึงอีก 38 ปีข้างหน้า การผลิตสารเคมีได้ย้ายฐานไปอย่างรวดเร็วจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนา รายงานของ UNEP บอกว่าการผลิตสารเคมีได้เพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ในอาฟริกาและในตะวันออกกลางระหว่างปีที่ผ่านมาและจะเพิ่มขึ้นไปอีกในช่วง 8 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ในทวีปลาตินอเมริกา study 5

องค์การอนามัยโลกประมาณว่ามากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของภาระด้านการรักษาพยาบาลทั่วโลก มีสาเหตุจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม คุณมาเรีย เนียร่า ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 4 ล้าน 9 แสนคนจากโรคภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย ในสภาวะแวดล้อม

คุณมาเรีย เนียร่า ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า มีตัวเลขพิสูจน์ข้อสรุปนี้ แม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงแต่ว่ายังเป็นการประมาณการที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะว่าได้พิจารณาจากสารเคมีบางชนิดเท่านั้น study 6

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแนะนำว่า การป้องกันดีและถูกกว่าการแก้ปัญหา และได้เร่งเร้าว่าบรรดาบริษัทผลิตสารเคมี ผู้ใช้สารเคมีไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตและผู้นำเข้าสารเคมี ควรมีบทบาทในการพัฒนานโยบายด้านความปลอดภัยร่วมกับภาครัฐบาล นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลในชาติกำลังพัฒนาและชาติเศรษฐกิจใหม่ ให้ร่างนโยบายที่เน้นการป้องกันความเสี่ยง และส่งเสริมทางเลือกที่ปลอดภัยแทนที่จะหาทางแก้ไขเพียงอย่างเดียว study 7Vocabulary
การเกษตร - agriculture
การประเมิน - assessment
การป้องกัน - protection
กิจกรรม - activity
แก้ไข - to correct, to cure
ข้อมูล - information
ข้อสรุป - conclusion
ควบคุม - to control
ความเจ็บป่วย - illness
คาดว่า - to estimate/expect that
โครงการ - a project, a plan
จัดอยู่ใน - to rate
ช่วยเหลือ - to assist; to help
ตรงไปตรงมา - frank, straightforward
แถบ - area; zone; region
นโยบาย - policy; plan; intention; deal
เน้น - to emphasize
แนะนำ - to introduce, to recommend
บทบาท - a role, a part
บรรดา - all
ปนเปื้อน - to contaminate
ประมาณการ - [to] estimate
ประสิทธิภาพ - efficiency
ปริมาณ - amount; quantity; supply
ปัจจัย - element; factor
ปัจจุบัน - currently
ผลกระทบ - effect
ผลิต - manufacture
ผู้นำเข้า - importer
ผู้อำนวย - director
พัฒนา - to develop
พิจารณา - to examine; to investigate
พิสูจน์ - to prove
ภาครัฐบาล - government sector
ภาระ - burden; responsibility
มอบ - to assign; entrust; commit
มาตรการ - measure; order; command
ไม่ว่าจะ - no matter (how much)
ยาฆ่าแมลง - insecticide
รักษาพยาบาล - to treat (medical)
ร่าง - to draft, to sketch
เร่งเร้า - to urge
เรียกร้อง - to demand, to appeal
โรคภัย - disease, illness
เศรษฐกิจ - economy; economic issues
ส่งเสริม - encourage, promote
สภาพแวดล้อม - current environment; surroundings
ส่วนประกอบ - composition; components
สหประชาชาติ - the United Nations
สาธารณสุข - public health
สารเคมี - chemicals
สาเหตุ - cause
สิ่งแวดล้อม - environment
สิ่งทอ - fabric
เหมืองแร่ - mine (coal or mineral ore)
แห่ง - of
องค์การอนามัยโลก - the World Health Organization
อุตสาหกรรม - industry
อุปกรณ์ - equipment

Home...